• διανομη κερδων

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 345 ΕΞ (12.02.2019) - Εγγραφές διανομής κερδών Ν.3229/2004
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 212 ΕΞ (12.02.2019) - Διανομή Μερίσματος
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1092/2018 (21.05.2018) - «Παρακράτηση φόρου κατά την κεφαλαιοποίηση κερδών παρελθουσών χρήσεων».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1079 (7.6.2017) - «Οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ. 1195/1942 δεν εφαρμόζονται σε παραγεγραμμένες απαιτήσεις από δικαιώματα συμμετοχής σε κέρδη προσωπικών εταιρειών ή από διανομή κερδών Ε.Π.Ε».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.:ΔΕΑΦ Β 1065927 ΕΞ 2017 (3.5.2017) - Διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό ανώνυμης εταιρείας με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1012 (23.1.2017) - Διευκρινίσεις σχετικά με την παρακράτηση φόρου σε περίπτωση διανομής κερδών ημεδαπών νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων τα οποία διατηρούν και κλάδο τα κέρδη του οποίου απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1146 (30.9.2016) - Διευκρινίσεις σχετικά με τη διανομή - κατανομή κερδών στους εταίρους -μέλη των δικηγορικών εταιρειών, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1160573 ΕΞ 2015 (2015) Χρόνος απόκτησης των κερδών (μερισμάτων) των προσωπικών, κ.λπ. εταιρειών που τηρούν διπλογραφικά βιβλία.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΛ Α 1141178 ΕΞ 2014 (2014) Διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική αντιμετώπιση μηχανικών μελών προσωπικών εταιριών σε υποθέσεις προσαύξησης περιουσίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1193 (2013) Διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων Α.Ε. με απόφαση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων τους.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1044 (2011) Διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.
ΑΝΟΙΓΜΑ