• ασφαλιστικες διαταξεις

Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157 (31.10.2018) - Τροποποίηση και αντικατάσταση της με αριθμ. πρωτ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-06-2018 (Β΄ 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4554/2018 ΦΕΚ Α’ 130 (18.07.2018) - Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ: ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846 (18.06.2018) - Τροποποίηση και αντικατάσταση της με αριθ. πρωτ. Φ.90380/25916/3294/31-10-2011 (Β’ 2011) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, με θέμα «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. ΕΑΛΕ/49231 (08.12.2017) - Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ90380/25916/3294/2011 (Β΄ 2456) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. Φ90380/5383/738/2012 (Β΄ 1233), ΕΜΠ5/2012 (Β΄ 3054), 55471/2013 (Β΄ 1561) και 35539 (Β΄ 1653/9.6.2016) κοινές υπουργικές αποφάσεις και ισχύει.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ.: Φ80020/οικ.671/Δ15.12 (31.1.2017) - Γνωστοποίηση ρυθμίσεων των άρθρων 28 και 56 του ν. 4445/2016 του οποίου επέρχονται τροποποιήσεις του νόμου 4387/2016
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Γ3γ/35539 (7.6.2016) - Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ90380/25916/3294/2011 (Β’2456) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. Φ90380/5383/738/2012 (Β’1233), ΕΜΠ5/2012 (Β’3054) και 55471/2013 (Β’1561) κοινές υπουργικές αποφάσεις και ισχύει.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4387/2016 (12.5.2016) - Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις. [Τελευταία κωδικοποίηση με τον 4578/2018]
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ. Α02/1102/42 (14.4.2016) - Ασφαλιστική τακτοποίηση απασχοληθέντων στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Για επιδικασθείσες αμοιβές σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Φ.80000/18430/616 (2013) «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την ασφάλιση των διατελούντων από 1.1.2011 και εφεξής δημάρχων »
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 55471 (10.6.2013) - Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΕΜΠ5/17.11.2012 (Β΄3054) απόφασης «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΕΚ 2456/Β΄/3-11-2011) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Φ90380/5383/738/2012 (ΦΕΚ 1233/Β΄/11-4-2012) κοινή υπουργική απόφαση και ισχύει.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4132 (2013) Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. Α23/595/31 (2012) Κοινοποίηση εγγράφου της Γεν. Δ/νσης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 66 του ν. 3996/2011.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Κ.Υ.Α. Αριθμ. ΕΜΠ5 (2012) Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΕΚ 2456/Β’/3-11-2011) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Φ90380/5383/738/2012 (ΦΕΚ 1233/Β’/11-4-2012) κοινή υπουργική απόφαση και ισχύει.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ.: 22399 (2012) Εφαρμογή ρυθμίσεων Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, περί συμψηφισμού οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: Φ.80000(ν.4075/2012)/οικ.10279/1254 (2012) Ανακοίνωση διατάξεων των άρθρων 11 και 37 και της παρ.7 του άρθρου 41 του ν. 4075/2012, (ΦΕΚ Α’89) «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της Νομοθεσίας στην οδηγία 2010/18/ΕΕ και άλλες διατάξεις»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ: Φ.80000/οικ.10469/819 (2012) Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27 του ν.4075/2012 «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4075 (2012) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Κ.Υ.Α. Αριθ. Πρωτ: Φ.90380/5383/738 (2012) Τροποποίηση της αριθμ. Φ.90380/25916/3294/3.11.2011 (Β’2456) κ.υ.α. «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Κ.Υ.Α. Αριθ. Πρωτ: Φ.90380/οικ.228/113 (2012) Τροποποίηση της αριθμ.Φ.90380/25916/3294/3-11-2011 κ.υ.α. (ΦΕΚ Β,2456)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Κ.Υ.Α. Αριθ. Πρωτ: Φ.90380/1027/208 (2012) Συμπλήρωση του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).
ΑΝΟΙΓΜΑ