• βεβαιωση οφειλων

ΠΟΛ 1222 (28.12.2017) - Τροποποίηση - συμπλήρωση των αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/27.12.2013 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (ΦΕΚ Β΄ 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής, άρθρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170), όπως ισχύουν.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1108 (16.1.2017) «Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. 275/2016 γνωμοδότησης της Α΄ Τακτικής Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με το χαρακτηρισμό οφειλής ως ανεπίδεκτης είσπραξης»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 275/2016 Εικονική επιχείρηση και υποκρυπτόμενα πρόσωπα – Αν αυτά θεωρούνται «συνυπόχρεοι» κατά την έννοια του άρθρου 82 παρ.1 εδ.α ΚΕΔΕ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1071 (3.6.2016) - «Κοινοποίηση της αριθ. 7/2016 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με τα μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου σε βάρος επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. που έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν.4071/2012, όπως ισχύει»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 7/2016 - Μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου – Άρση αυτών – Δημοτικές Επιχειρήσεις – ΟΤΑ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1220 (2014) Κοινοποίηση της υπ. αριθμ. 171/2014 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αναφορικά με το χρόνο παραγραφής βεβαιωμένης απαιτήσεως του Δημοσίου από ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΣΚ 171/2014 (2014) Χρόνος παραγραφής βεβαιωθείσης απαιτήσεως του Δημοσίου από ανάκτηση παρανόμων κρατικών ενισχύσεων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1124 (2014) Επικαιροποιημένες Αποφάσεις περί αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής άρθρου 12 του Κ.Φ.Δ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1065 (2014) «Συμπλήρωση - τροποποίηση των Αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/27.12.2013 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (Β΄ 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και περί Βεβαίωσης οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α΄170), όπως ισχύει».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1275 (2013) «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α’ 170), όπως ισχύει».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1196 (2013) «Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 233/2013 Γνωμοδότησης του Β' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αναφορικά με την επανάληψη διαδικασίας σε εκτέλεση πρωτόδικων αποφάσεων και την παράλληλη άσκηση έφεσης»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΣΚ 282/2013 (2013) Ζητήματα σχετιζόμενα με τη δυνατότητα άσκησης δεύτερης προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ.1 εδ.2 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ. Ε41/210 (2013) «Χορήγηση βεβαίωσης για είσπραξη λογ/μού δημοσίου έργου κατ’ εφαρμογή της υποπαραγράφου Ι.Α.2 περίπτωση 13 του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 »
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΣΚ 233/2013 (2013) Υπό το κατωτέρω εκτιθέμενο στο έγγραφο της ερωτώσης υπηρεσίας πραγματικό της υποθέσεως, αν η εφετειακή υπέρ του Δημοσίου απόφαση, με την οποία αναβιώνει η αρχική πράξη, δύναται να αποτελέσει τη νόμιμη αιτία για τη διαγραφή των βεβαιωθέντων ποσών, δυνάμει της εκδοθείσης, μετά την επανάληψη διαδικασίας, νεώτερης πράξης, καθώς και αν η ως άνω εφετειακή απόφαση κατισχύει οριστικής ή τελεσίδικης απόφασης, εκδοθείσης επί προσφυγής κατά της νεώτερης πράξης, η οποία δικαιώνει τον φορολογούμενο.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1084 (2013) Βεβαίωση οφειλής για χρέη προς το Δημόσιο.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΣΚ 142/2013 (2013) Εάν είναι σύννομος ο συμψηφισμός βεβαιωμένων οφειλών επιχείρησης με εκκαθαρισμένες ανταπαιτήσεις αυτής έναντι του Δημοσίου που γεννήθηκαν μετά την υπαγωγή της επιχείρησης υπό ειδική εκκαθάριση σύμφωνα με το άρθρο 46α του ν. 1892/1990. Εάν το σύννομο κατά τα ανωτέρω συμψηφισμού εξαρτάται από το χρόνο (εν ευρεία έννοια και ταμειακής) βεβαίωσης των απαιτήσεων του Δημοσίου, από το αν δηλαδή αυτή έλαβε χώρα πριν ή μετά τη θέση της επιχείρησης υπό ειδική εκκαθάριση.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1212 (2012) «Πληρωμή βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. ατομικών οφειλών σε πιστωτικά ιδρύματα και στα ΕΛ.ΤΑ.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ. : ΔΠΕΙΣ Α 1168740 ΕΞ 2011 (2011) Οδηγίες σχετικά με την διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης οφειλής για μεταβίβαση ακινήτου (αρθρ. 28 ν. 3943/2011 ΦΕΚ 66 Α) ΣΧΕΤ : ΑΥΟ 1124/2011 ΠΟΛ
ΑΝΟΙΓΜΑ

Α.Π.: οικ. 29104 (2011) Αποδεικτικό ενημερότητας χρεών και φορολογικών υποχρεώσεων, βεβαίωση οφειλών και συμψηφισμός απαιτήσεων οφειλετών των Δήμων και των Περιφερειών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1124 (2011) Βεβαίωση οφειλής για χρέη προς το δημόσιο
ΑΝΟΙΓΜΑ