• φορολογικη μεταχειριση

Αριθ. Πρωτ:Δ17Ε 5024636 ΕΞ2011 (2011) Φορολογική μεταχείριση, από πλευράς ΦΠΑ, της εισαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Δ18 5036889 ΕΞ 2010 (6.9.2010) - Φορολογική μεταχείριση των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής του ν.2743/99 για τα οποία εκδίδεται Απόφαση παύσης ισχύος της άδειας τους.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. πρωτ.: 1008845/158/Α0012 (31.03.2008) - Φορολογική μεταχείριση «εξόδων κίνησης και παράστασης» που χορηγούνται στο υπαλληλικό προσωπικό του Ο.Τ.Ε. που προΐσταται υπηρεσιακών λειτουργιών του.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. πρωτ.: 1015106/235/Α0012 (6.3.2008) - Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος που καταβάλλεται από εταιρεία με έδρα στο εξωτερικό σε Έλληνα εργαζόμενο σε αυτήν, στην Ελλάδα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1154/2001 (07.06.2001) - Φορολογική μεταχείριση της αξίας των μετοχών που διανέμονται δωρεάν λόγω της κεφαλαιοποίησης από ανώνυμη εταιρία του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού του άρθρου 22 του ν.1828/1989.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1271 (1996) Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης για πρόωρη παύση της γεωργικής δραστηριότητας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1240 (1996) Φορολογική μεταχείριση εσόδων από την αγοραπωλησία ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου χωρίς τα προσαρτημένα τοκομερίδια την οποία πραγματοποιεί αμοιβαίο κεφάλαιο.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1343/1993 (29.10.1993) - Φορολογική αντιμετώπιση των μισθωτών που καταβάλλονται σε εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης από ελεύθερους επαγγελματίες.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1206 (1993) Φορολογία εισοδήματος των Ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιριών του Ν. 383/1976, καθώς και των μελών τους.
ΑΝΟΙΓΜΑ