• κυρια συνταξη

Αρ.Πρωτ: Φ.30221/45686/Δ.16/1128 (13.12.2018) - Αντιμετώπιση περιπτώσεων συνταξιούχων με απόφαση αναπηρίας ορισμένου χρόνου των οποίων οι παθήσεις περιλαμβάνονται σε νεότερους πίνακες παθήσεων, που καθιστούν την αναπηρία επ΄ αόριστον.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000/οικ.51391/1153 (11.10.2018) - «Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 30 του ν.4387/2016 για την προσαύξηση σύνταξης όσων κατέβαλλαν αυξημένες εισφορές».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Aρ. πρ.: Φ.80000/48637/1097 (25.09.2018) - Απονομή σύνταξης σε ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΑΝ που είχαν υπαχθεί στο καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών τους του άρθρου 38 του ν. 4331/2015 με διαπίστωση οφειλών σε άλλους τομείς του πρώην ΕΤΑΑ, κατόπιν μεταγενέστερου ελέγχου κατά τη χορήγηση της κυρίας σύνταξης από τον ΕΦΚΑ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ: 11750/0092 (13.02.2018) - “Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 8, 28, 35 και 48 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) & του άρθρου 16 του ν. 4488/2017 (Α΄ 137), κατά το μέρος που οι διατάξεις αυτές αφορούν την αναζήτηση στοιχείων ως προς τις αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της κύριας και της επικουρικής σύνταξης, του μερίσματος του ΜΠΤΥ και της εφάπαξ παροχής των δημοσίων υπαλλήλων - λειτουργών.”
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. οικ. 52331/1861 (30.6.2017) - Συμπλήρωση της αριθ. 26083/887/7-6-2016 (Β΄1605) υπουργικής απόφασης «Αναπροσαρμογή κύριων συντάξεων - Προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:Φ.80000/οικ. 61689/2215 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ) (30.12.2016) - Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 38 και της παρ. 5 του άρθρου 40 του ν.4387/2016 (Α, 85)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.60258/1471 (23.12.2016) «Γνωστοποίηση των διατάξεων του αρ. 14 και 33 του ν. 4387/2016, σε συνδυασμό με την ΥΑ οικ. 26083/887 (ΦΕΚ Β 1605/2016)»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. οικ. 26083/887 (7.6.2016) - Αναπροσαρμογή κύριων συντάξεων - Προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. 2/2016 (26.1.2016) «Γνωστοποίηση ρυθμίσεων των διατάξεων της υποπαρ. Ε3 της παρ. Ε του αρθρ. 2 ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 /Α΄) περί σταδιακής αύξησης ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης λόγω γήρατος για κύριες και επικουρικές συντάξεις, καθώς και περαιτέρω μείωσης του ποσού σύνταξης των μειωμένων συντάξεων λόγω γήρατος »
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ. 109817/0092 (2015) Παράταση της ισχύος των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. ΤΟ1/652/29 (2015) «ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ τ. ΤΕΑΠΕΤΕ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΛΑΜΒΑΝΑΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ –ΕΤΑΜ». ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Α.Π. Φ.80000/οικ.36954/1255 (2015) «Εφαρμογή διατάξεων του ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115, Α΄)»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. ΤΟ1/652/1 (2015) «ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΕΤΕΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. Γ32/7 (2014) «Νέα έντυπα αιτήσεων απονομής κύριας σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. Σ40/276 (2013) «Συμπλήρωση ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 68 (2013) 1. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤ/ΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3863/10 και 4093/12. 2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 ΤΟΥ Ν. 3996/11 ΣΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Φ 10070/27320/1653 (2013) Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικές με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των Τομέων Σύνταξης και Ασφάλισης του κλάδου κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 15 (2013) «Ανάθεση αρμοδιότητας απονομής συντάξεων στον Προϊστάμενο Δ/νσης του Περ/κού Υποκ/τος Απονομής Συντάξεων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αθήνας για τους ασφαλισμένους που υπάγονται στην ασφαλιστική περιοχή του Τοπικού Υποκ/τος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Βύρωνα.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. Σ74/11 (2012) «Μείωση του ποσοστού των υποχρεωτικά εκχωρούμενων μηνιαίων συνταξιοδοτικών παροχών υπέρ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την εξόφληση της οφειλής των δανειοληπτών – οφειλετών του Ταμείου αυτού και συνταξιούχων του Ιδρύματος. Κοινοποίηση της με αριθ. 2/19843/0094/7.3.2012 Υπουργικής Απόφασης.».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. Γ31/33 (2012) «Καταβολή συντάξεων, κύριας και επικουρικής, κατ’ οίκον σε ειδικές κατηγορίες.»
ΑΝΟΙΓΜΑ