• κρατη-μελη ευρωπαικης ενωσης

ΠΟΛ 1086/2018 (11.05.2018) - Κοινοποίηση της 207/2017 γνωμοδότησης της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ. σχετικά με απαλλαγή από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων νομικών προσώπων με έδρα σε κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1063035 ΕΞ 2018 (23.04.2018) - Τροποποίηση της ΑΥΟ ΔΠΕΙΣ Α 1080602 ΕΞ/22-05-2012 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1802), περί εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 295 έως 319 του ν. 4072/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 86) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις», με τις οποίες ενσωματώθηκε η Οδηγία 2010/24/ΕΕ του Συμβουλίου για την αμοιβαία συνδρομή στην είσπραξη απαιτήσεων, όπως ισχύει.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1153 (11.10.2016) - Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΠΟΛ 1113/13 απόφασης Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών «Διαδικασία χορήγησης Α.Φ.Μ. και υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. για την καταβολή του φόρου από υποκείμενους στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ι.Κ.Α. 24/2016 (18.7.2016) - Εφαρμοστέα νομοθεσία για τους διακινούμενους εργαζόμενους στα κράτη μέλη Ε.Ε., στον Ε.Ο.Χ. και στην Ελβετία. Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 465/2012, σχετικά με την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΕ) 883/2004 και 987/2009.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: ΔΕΕΦ Α 1094040 ΕΞ 2016 (17.6.2016) - Παροχή υπηρεσιών καταδυτικού συνεργείου από επιχείρηση εγκατεστημένη στη Βουλγαρία
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Π29/53 (2013) «Ο ΕΟΠΥΥ οργανισμός Σύνδεσης σε θέματα απόδοσης δαπανών για παροχές ασθενείας σε είδος – Άμεση διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων εντύπων Ε125GR, Ε127GR και Ε126»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: Δ14Α 1100120 ΕΞ2013 (2013) Πωλήσεις σε ιδιώτες κατοίκους άλλων κρατών μελών και ιδιώτες κατοίκους τρίτων χωρών
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1113 (2013) Διαδικασία χορήγησης Α.Φ.Μ. και υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την καταβολή του φόρου από υποκείμενους στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Κ.Υ.Α. Αριθμ. 2320/ΙΑ (2013) Τροποποίηση της αριθμ. 36662/ΙΑ/2-4-2012 (ΦΕΚ 1122 Β') Κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 9 του π.δ. 38/2010.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Κ.Υ.Α. Αριθμ. 2321/ΙΑ (2013) Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 9 του π.δ. 38/2010».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Κ.Υ.Α. Αρ. πρωτ.: 158602/IA (2012) Τροποποίηση της αριθμ. 78477/ΙΑ/12-7-2011 (ΦΕΚ 2271 Β’) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 9 του π.δ. 38/2010», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: Δ6Δ 1123004 ΕΞ 2012 (2012) «Περί της αποδεικτικής ισχύος του δελτίου ταυτότητας πολιτών Κρατών- Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), του οποίου έχει λήξει ο χρόνος ισχύος του, κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. Γ99/505 (2012) «Οδηγίες για την συνέχιση εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων κρατών–μελών της Ε.Ε., χωρών του ΕΟΧ και της Ελβετίας από τις Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και την καταχώρηση των εντύπων Ε125 GR»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: ΔΠΕΙΣ Α 1080602 ΕΞ 2012 (2012) «Αμοιβαία συνδρομή στην είσπραξη απαιτήσεων»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: 52714/ΙΑ (2012) «Τροποποίηση της αριθμ. 78477/ΙΑ/12.7.2011 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2271/12.10.2011 Β’)».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: ΔΕΦΚ Γ 5015370 ΕΞ 2012 (2012) Παροχή οδηγιών για τις λειτουργίες Αμοιβαίας Διοικητικής Συνδρομής και Συνεργασίας μεταξύ των Κρατών-Μελών της Ε.Ε., που εντάσσονται στην 3η Φάση του EMCS - Λειτουργικό Στάδιο 2.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ. Β1/58993/6280 (2012) Εγκατάσταση στην Ελλάδα μεταφορικών επιχειρήσεων με έδρα σε άλλο Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Εφαρμογή Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1071/2009.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: 146343/ΙΑ (2011) «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 9 του π.δ. 38/2010».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1248 (2011) Υπαγωγή εταιρειών παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου στο φορολογικό καθεστώς της μεταβατικής περιόδου της παρ. 12 του άρθρου 50 του ν.4002/2011.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. πρωτ. : Δ17Ε 5048112 ΕΞ/2011 (2011) Κοινοποίηση της αριθ. Δ17Ε 5031360 ΕΞ/14.07.2011 Α.Υ.Ο
ΑΝΟΙΓΜΑ