• απαλλαγη απο ειδικο φορο επι των ακινητων

ΠΟΛ 1081/2018 (10.05.2018) - Τροποποίηση της ΠΟΛ 1056/7-4-2017 απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε (1325 Β΄) «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 (330 Α΄) για τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων - απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1086/2018 (11.05.2018) - Κοινοποίηση της 207/2017 γνωμοδότησης της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ. σχετικά με απαλλαγή από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων νομικών προσώπων με έδρα σε κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 207/2017 - Ειδικός φόρος επί των Ακινήτων - Εξαιρέσεις (απαλλαγές) - Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (Ε.Ο.Χ.).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1056 (7.4.2017) - Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του ν.3091/2002 (330 Α') για τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων - απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. πρωτ. : Δ13ΦΜΑΠ 1149829 ΕΞ2014 (2014) Ειδικός Φόρος Ακινήτων (ΕΦΑ) ετών 2003 έως 2009 - Αντιμετώπιση ακίνητων, τα οποία αγοράσθηκαν από εταιρείες ναυτιλιακών συμφερόντων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ13ΦΜΑΠ 1191496 ΕΞ2013 (2013) Πιστοποίηση αναπηρίας - Διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ 1195/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1195 (2013) Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση αναπηρίας, για τη χορήγηση απαλλαγών- ελαφρύνσεων στο έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων (ΕΕΤΑ)και στις φορολογίες κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1080 (2013) Κοινοποίηση της αριθ.191/2012 γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με εξαίρεση από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων του άρθρου 15 του ν. 3091/2002.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. πρωτ. Δ13 ΦΜΑΠ 1062878 ΕΞ 2013 (2013) Χρόνος έκδοσης παραστατικού απαλλαγής από τον ειδικό φόρο επί ακινήτων ν.3091 /2002
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 191/2012 (2012) Ερωτάται: 1. Αν, εταιρίες, των οποίων τα έσοδα από την εμπορική τους δραστηριότητα στην Ελλάδα ήσαν, έως και το 2010, μεγαλύτερα από τα έσοδα που είχαν από ακίνητα και, συνεπώς, ενέπιπταν στην εξαίρεση της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 και απαλλάσσονταν από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων, και οι οποίες λύθηκαν κατά το παραπάνω έτος και τέθηκαν σε εκκαθάριση, και, ως εκ τούτου, δεν αποκτούν έσοδα από την εμπορική δραστηριότητά τους, δύνανται και υπό ποlές προϋποθέσεις να απαλλαγούν από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων, από τη λύση τους και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης. 2 α). Αν, εταιρίες που λύθηκαν και τέθηκαν σε εκκαθάριση, κατά τα ως άνω, οι οποίες έως και το έτος 2010 υπάγονταν στη διάταξη της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 και εξαιρούνταν της υποχρέωσης καταβολής του ειδικού φόρου επί των ακινήτων, επειδή ανέγειραν κτήρια που θα ιδιοχρησιμοποιούσαν για την άσκηση της εμπορικής τους επιχείρησης, δεν προέβησαν, όμως, στην ιδιοχρησιμοποίηση των εν λόγω ακινήτων εντός της απαιτούμενης από την ανωτέρω διάταξη επταετούς προθεσμίας, διότι λύθηκαν και τέθηκαν σε εκκαθάριση, δύνανται και υπό ποlές προϋποθέσεις να εξαιρεθούν από την υποχρέωση καταβολής του ειδικού φόρου επί των ακινήτων, λόγω του ότι έχουν λυθεί και τεθεί σε εκκαθάριση. β). Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, ερωτάται αν για τις εν λόγω εταιρίες αίρεται αναδρομικά η εξαίρεση στην οποία ενέπιπταν για όσο διάστημα ανέγειραν τα κτήρια που θα ιδιοχρησιμοποιούσαν για την εμπορική τους δραστηριότητα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1070 (2012) Κοινοποίηση της με αριθ. 293/2011 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ..
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1205 (2011) «Απαλλαγή από το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων της μεταλλειοκτησίας και εγκαταστάσεών της, καθώς και των μεταλλευτικών ορυκτών»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1112 (2011) Διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων των περιπτώσεων γ’ και στ’ της παραγράφου 2 και δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, απαιτούμενα δικαιολογητικά και ημερομηνία υποβολής των σχετικών αιτήσεων για το έτος 2011 και κάθε επόμενο
ΑΝΟΙΓΜΑ