• βιομηχανοποιημενα καπνα

Αριθ. Πρωτ. ΔΣΤΕΠ Δ 1110978 ΕΞ 2018 (17.07.2018) - Κοινοποίηση του νέου άρθρου 119Β του Ν. 2960/2001 – Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας περί πληρωμών εξαρτώμενων από τις κατασχέσεις βιομηχανοποιημένων καπνών
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1093/2018 (17.05.2018) - «Κοινοποίηση της αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1034/21.02.2018 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. –Εκπτώσεις Φ.Π.Α. εισροών ενεργειακών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1034/2018 (21.02.2018) - Διαδικασία έκπτωσης Φ.Π.Α. εισροών ενεργειακών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΦΚΦ Γ 1170840 ΕΞ 2017 (13.11.2017) - «Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ 1119744ΕΞ2017/8.8.2017 Α.Υ.Ο. «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την παραγωγή, την κατοχή, την παραλαβή, την αποστολή, την εισαγωγή και εξαγωγή από εγκεκριμένους αποθηκευτές βιομηχανοποιημένων καπνών, του προϊόντος της περίπτωσης στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του ν.2960/01, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την επιβολή Φόρου Κατανάλωσης και ΦΠΑ, την παρακολούθηση και τον έλεγχο αυτού».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. ΔΕΦΚΦ1119744ΕΞ2017 (08.08.2017) - Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την παραγωγή, την κατοχή, την παραλαβή, την αποστολή, την εισαγωγή και εξαγωγή από εγκεκριμένους αποθηκευτές βιομηχανοποιημένων καπνών, του προϊόντος της περίπτωσης στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την επιβολή Φόρου Κατανάλωσης και ΥΠΑ, την παρακολούθηση και τον έλεγχο αυτού.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΕΦΚΦ Β 1135512 ΕΞ 2016 (16.9.2016) - «Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4410/2016 (141/Α’).»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Β 1120050 ΕΞ 2016 (11.8.2016) - «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την παραλαβή από άλλο Κράτος Μέλος από εγκεκριμένους αποθηκευτές βιομηχανοποιημένων καπνών, του ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού, της περίπτωσης στ) της παραγράφου1 του άρθρου 53Α του ν.2960/01, την επιβολή φόρου κατανάλωσης και ΦΠΑ, την παρακολούθηση και τον έλεγχο αυτού».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4410 ΦΕΚ Α' 141 (3.8.2016) - Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την απόφαση 2009/917/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009 για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία των άρθρων 15, 16 και 18 της οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών - μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΟΔΗΓΙΑ 2014/40/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΦΚ Β 5000772 ΕΞ 2014 (2014) «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ.:ΔΕΦΚ5041766ΕΞ2012 (2012) «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1129 ΕΞ (15.10.2012) - ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ: Δ17Ε 5025409 ΕΞ2012 (2012) Φορολογική μεταχείριση, από πλευράς ΦΠΑ υπολειμμάτων που προκύπτουν από την βιομηχανοποίηση καπνού καθώς και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων γενικότερα.– Άρθρο 39α του Ν.2859/2000(Κώδικας ΦΠΑ).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ: Δ17Ε 5006568 ΕΞ 2012 (2012) «Καθορισμός πλασματικών τιμών λιανικής πώλησης μικροποσοτήτων βιομηχανοποιημένων καπνών που εισάγονται από ιδιώτες για ατομική χρήση».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚ Β 5041917 ΕΞ 2011 (2011) «Κοινοποίηση της αριθ. ΔΕΦΚΒ5037208/2-9-2011 Α.Υ.Ο «Όροι και προϋποθέσεις για την παραγωγή βιομηχανοποιημένων καπνών εκτός καθεστώτος αναστολής».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ.Πρωτ: ΔΕΦΚ Β 5037208 ΕΞ 2011 (2011) «Όροι και προϋποθέσεις για την παραγωγή βιομηχανοποιημένων καπνών εκτός καθεστώτος αναστολής».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. πρωτ. : Δ17Ε 5033060 ΕΞ/2011 (2011) Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α' 152/01.07.2011)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: ΔΕΦΚ 5031419 ΕΞ 2011 (2011) Κοινοποίηση του ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015».
ΑΝΟΙΓΜΑ