• υγειονομικη περιθαλψη

Ε.Φ.Κ.Α. Αριθ. Πρωτ. Σ60/3/60880 (12.01.2018) - «Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την επιστροφή διαφορών ποσών που παρακρατήθηκαν υπέρ υγειονομικής περίθαλψης στις περιπτώσεις θανόντων συνταξιούχων.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. Αριθ. Πρωτ. Σ60/40/1561832 (30.11.2017) - «Επιστροφή διαφορών ποσών που παρακρατήθηκαν υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των συνταξιούχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4501/2017.».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρ. Φ. 80000/οικ. 55441/2985 (23.11.2017) - Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 2 του ν.4501/2017 (Α’178)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρ. Φ. 80000/οικ.45933/1891 (06.10.2017) - Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 29 του ν.4488/2017 (Α’137)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:Φ.80000/οικ. 61689/2215 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ) (30.12.2016) - Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 38 και της παρ. 5 του άρθρου 40 του ν.4387/2016 (Α, 85)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: Φ.10070/οικ.59667/2173 (20.12.2016) - Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν.4387/2016 (Α’ 85), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παρ.4 , 5, 6 και 7 του άρθρου 1 του ν.4425/2016 (Α΄183)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ι.Κ.Α. 45/2016 (6.12.2016) - Α. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 0,20 ΕΥΡΩ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.. Β. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΟΥ ΕΞΩΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 1/12/2016 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ.. Γ. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. & ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ – ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΤΟΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: Φ.10070/50569/1937 (8.11.2016) - Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 44 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/12-5-2016) – Απαλλαγή από την κράτηση υπέρ υγειονομικής περίθαλψης του εξωϊδρυματικού επιδόματος των συνταξιούχων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ι.Κ.Α. 31/2016 (16.9.2016) - Α. ΕΣΦΟΡΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΠΟ 1/7/2016. Β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1/1/2012 ΜΕΧΡΙ 30/6/2016. Γ. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ στον τέως Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (τ. Ο.Π.Α.Δ.).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: Φ.10070/οικ.23637/977 (8.8.2016) - Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 44 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/12-5-2016)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρ. Φ.80000/οικ.23638/978 (1.7.2016) - Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν.4387/2016 (Α’ 85). Ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των αναφερομένων προσώπων στο άρθρο 40 του ν. 4387/2016, που ασφαλίζονται στον ΟΓΑ, αυξάνεται σταδιακά από 1/1/2016 έως 31/12/2019.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ.: ΓΕΝΔΙΠΑΡ/57/558896 (11.4.2016) - Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Νόμος 4368/2016 (φεκ. 21τ.Α΄).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. 7/2016 (13.4.2016) - «Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές υγειονομικής περίθαλψης, ως μελών οικογενείας, προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ανεξάρτητα από το φύλο τους.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ: 10 (11.4.2016) Αριθ. Πρωτ. Α11/25 - Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης για παροχές υγειονομικής περίθαλψης, ως μελών οικογένειας, προσώπων που έχουν συνάψει «Σύμφωνο Συμβίωσης»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ. Φ.80000 /οικ. 3127/117 (1.3.2016) - Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης για παροχές υγειονομικής περίθαλψης, ως μελών οικογενείας, προσώπων που έχουν συνάψει «Σύμφωνο Συμβίωσης».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Φ.80000/οικ.35773/1207 (2015) «Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 31 του ν. 4334/2015 (ΦΕΚ 80, Α΄)»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Α.Π. Φ.80000/οικ.32852/1092 (2015) «Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 31 του ν. 4334/2015 (ΦΕΚ 80, Α΄)»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ. Φ.40448/οικ.609/36 (2014) Παρακράτηση εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη συντ/χων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ασφαλισμένων στον ΟΠΑΔ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4213 (2013) Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (L 88/45/ 4.4.2011) και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. πρωτ. Φ 40021/οικ.12957/543 (2013) Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 75 του ν. 4144/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ