• αδειες κυκλοφοριας οχηματων

ΠΟΛ 1169 (09.11.2017) - «Διευκρινίσεις επι της ΠΟΛ. 1097/2017 ως προς την είσπραξη Εφάπαξ Εισφοράς για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ΦΔΧ »
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1097 (6.7.2017) - «Υπολογισμός και είσπραξη τελών και εισφορών κατά την έκδοση νέων αδειών κυκλοφορίας και κατά την έκδοση αδειών κυκλοφορίας μετά από μεταβολές στοιχείων των επαγγελματικών οχημάτων»
ΑΝΟΙΓΜΑ

A - οικ. 8458/658/15 (2015) Διευκρινήσεις σχετικά με την υπ’ αριθμ. Α-18382/1905/22-08-2013 του Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 2046/ Β’) «Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας χορηγήσεως στοιχείων κυκλοφορίας για δοκιμαστική κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσικλετών».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ. Α-18382/1905 (2013) Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας χορηγήσεως στοιχείων κυκλοφορίας για δοκιμαστική κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσικλετών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ. Α 28105/2455 (2012) Διευκρινήσεις επί των διατάξεων του άρθρου 95 του ν.4070/2012 (Α’ 82) αναφορικά με τις ειδικές άδειες οδήγησης Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ. Α 30145/2759 (2011) Άδειες κυκλοφορίας οχημάτων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ. Α 26895/2503 (2011) Άδειες κυκλοφορίας οχημάτων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ. Α οικ.51981/4969 (2010) Χορήγηση νέων εντύπων αδειών κυκλοφορίας οχημάτων.
ΑΝΟΙΓΜΑ