• αδειες κυκλοφοριας φιχ αυτοκινητων

Αρ. Πρωτ.: Α1/79048/67 (14.11.2017) - Παροχή διευκρινίσεων για τη χορήγηση ΦΙΧ σε πωλητές λαϊκών αγορών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Aριθμ. Α1/οικ. 18764/670 (16.3.2017) - Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) αγροτικών αυτοκινήτων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Δ 1067223 ΕΞ 2016 (26.4.2016) - «Κοινοποίηση της αρ.πρωτ.Α1/60963/3096/2015 (ΦΕΚ 2556 Β/2015) Απόφασης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων-Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας οχημάτων Μικτής Χρήσης σε φυσικά πρόσωπα»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Α1/60963/3096 (18.11.2015) - Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας μικτής χρήσης αυτοκινήτων Μέγιστης Αποδεκτής Μάζας Φορτωμένου Οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 2,5 τόνους.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ. Α1/οικ. 53147/2702 (2015) Κοινοποίηση του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄94) - Τροποποίηση διατάξεων για την ταξινόμηση ΦΙΧ αυτοκινήτων – Κατάργηση προϋπόθεσης πραγματοποίησης ακαθάριστων εσόδων (τζίρος)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Β2 1312/113615 (2012) «Διευκρινίσεις ως προς την ταξινόμηση - χορήγηση άδειας κυκλοφορίας σε ΦΙΧ αγροτικά αυτοκίνητα»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ. Α11/36869/3980 (2012) Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης σε επιχειρήσεις ταχυμεταφορών (courier) - Έλεγχος νομιμότητας κυκλοφορίας φορτηγών ν.3446/2006
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Α11/22070/2450 (2012) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α2/29542/5347/1991 (ΦΕΚ Β’ 707) υπουργικής απόφασης «Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. κατά το Ν. 1959/91» .
ΑΝΟΙΓΜΑ

Β2 427/45573 (2012) «Διευκρινίσεις ως προς την ταξινόμηση - χορήγηση άδειας κυκλοφορίας σε ΦΙΧ αγροτικά αυτοκίνητα»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Κ.Υ.Α. Αριθμ. Β1/οικ.7397/786 (2012) Καθορισμός του ύψους της εισφοράς υπέρ του Δημοσίου για την χορήγηση και την ανανέωση των Αδειών Οδικών Μεταφορών του νόμου 3887/2010.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ. Γ4/44502/4936 (2011) Έκδοση αδειών κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων.
ΑΝΟΙΓΜΑ