• αυτοκινητα φιχ

Αρ. Πρωτ.: Α1/79048/67 (14.11.2017) - Παροχή διευκρινίσεων για τη χορήγηση ΦΙΧ σε πωλητές λαϊκών αγορών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΛ Ε 1063400 ΕΞ 2017 (21.4.2017) - «Διακοπή εργασιών, ιδιοκτητών κλεμμένων ΦΙΧ οχημάτων»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ. Α2/58553/2961 (2015) Ταξινόμηση ΦΙΧ αγροτικών αυτοκινήτων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1225 (2015) Διακοπή εργασιών επιχειρήσεων ιδιοκτησίας Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ. Α1/οικ. 53147/2702 (2015) Κοινοποίηση του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄94) - Τροποποίηση διατάξεων για την ταξινόμηση ΦΙΧ αυτοκινήτων – Κατάργηση προϋπόθεσης πραγματοποίησης ακαθάριστων εσόδων (τζίρος)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Β4/οικ.2534/126 (2015) Απλούστευση διαδικασίας καταχώρισης συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων σύμφωνα με την υ.α. αριθμ. Α2/40819/7167/1991
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1018 (2015) Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 85 του ν. 4316/2014 «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 270 Α΄), περί της παράτασης για την απόσυρση των αυτοκινήτων οχημάτων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Β4/63291/4979 (2014) Μεταβίβαση φορτηγών αυτοκινήτων και συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) φορτηγών λόγω λήψης μέτρων εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων - Καταχώριση στο βιβλιάριο μεταβολών του Ν.Δ. 1146/1972
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1143409 ΕΞ 2013 (2013) «Αναγραφή αριθμού Φ.Ι.Χ. σε δελτίο αποστολής»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Β4/ οικ. 41606/3826 (2013) Ν. 4093/2012 - Μισθώσεις - Κατηγορία εκπομπών των μισθωμένων ΦΙΧ και ΦΔΧ μεταφοράς επικινδύνων προϊόντων
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Α11/22070/2450 (2012) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α2/29542/5347/1991 (ΦΕΚ Β’ 707) υπουργικής απόφασης «Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. κατά το Ν. 1959/91» .
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ. Α2/58100/6196 (2012) Αρμόδιες υπηρεσίες για τη χορήγηση σχετικών βεβαιώσεων ως υποβαλλόμενα δικαιολογητικά για την ταξινόμηση ΦΙΧ αγροτικών αυτοκινήτων
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ. Β4/33933/3863 (2011) Εφαρμογή της αριθμ. Β4/οικ27851/3242/14.06.2011 ΚΥΑ περί εκμίσθωσης ΦΙΧ αυτ/των από επιχειρήσεις εκμίσθωσης ΙΧ αυτοκινήτων.
ΑΝΟΙΓΜΑ