• φορολογικες αποθηκες

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Γ 1004815 ΕΞ 2018 (09.01.2018) - Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Γ 1189221 ΕΞ 2017/18.12.2017 (ΦΕΚ 4604/Β΄) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1175671 ΕΞ 2016/1-12-2016 (ΦΕΚ 3976/Β΄) Απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Τροποποίηση του άρθρου 23 της υπ’ αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β) “Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κλπ”».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Γ 1189221 ΕΞ 2017 (18.12.2017) - Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1175671 ΕΞ 2016/1-12-2016 (ΦΕΚ 3976/Β΄) Απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Τροποποίηση του άρθρου 23 της υπ’ αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β) “Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κλπ”».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. ΔΕΦΚΦ Α 1177187 ΕΞ 2017 (27.11.2017) - Τροποποίηση της υπ' αριθ. ΔΕΦΚ Α 5010479 ΕΞ 2014/30-04-2014 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1156/Β΄) «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, λειτουργίας, καταγραφής και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων. Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, είδος και περιεχόμενο των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα αυτό», όπως ισχύει.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΦΚΦ Δ 1171065 ΕΞ 2017 (13.11.2017) - Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Δ 1160668 ΕΞ 2017/25-10-2017 (Β΄3862) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Τροποποίηση της αριθ. Φ.31/13/3-6-2003 (Β’ 816) Α.Υ.Ο.Ο. «Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών κοινοτικών οχημάτων»».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Δ 1160668 ΕΞ 2017 (25.10.2017) - Τροποποίηση της αριθ. Φ.31/13/3-6-2003 (Β’ 816) Α.Υ.Ο.Ο. «Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών κοινοτικών οχημάτων».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Α 1122024 ΕΞ 2017 (11.08.2017) - Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31-07-2017 Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και της αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/02-08-2017 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. ΔΕΦΚΦ1116601ΕΞ2017 (31.07.2017) - Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή προϊόντων υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. ΔΕΦΚΦ1116596ΕΞ2017 (02.0.82017) - Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΦΚΦ 1190743 ΕΞ 2016 (26.12.2016) - Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Α 1171303 ΕΞ2016/24-11-2016 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1196 (22.12.2016) - Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της Εγκυκλίου 1012668/590/198/0014 ΠΟΛ.1250/1998
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. ΔΕΦΚΦ Α 1171303 ΕΞ 2016 (24.11.2016) - Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 30/005/648/19-09-2013 ΑΥΟ «Διαδικασίες για την ογκομέτρηση και έγκριση χρήσης δεξαμενών αποθήκευσης ενεργειακών προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων» (ΦΕΚ 2406/Β), όπως ισχύει.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ.:ΔΕΦΚΦ Β 1033023 ΕΞ2016 (1.3.2016) «Κοινοποίηση της αριθ.πρωτ.ΔΕΦΚΦ Β 1022133 ΕΞ2016/10.02.2016 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.639/447/14-08-2002 (ΦΕΚ 1109/Β) Α.Υ.Ο.Ο.».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 1022133 EΞ 2016 (10.2.2016) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.639/447/14-08-2002 (ΦΕΚ 1109/Β) Α.Υ.Ο.Ο.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΦΚΦ Α 5025506 ΕΞ 2015 (2015) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚ Α 5010479 ΕΞ 2014/30-04-2014 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ1156/Β΄) «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών - εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, λειτουργίας, καταγραφής και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων. Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, είδος και περιεχόμενο των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα αυτό».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΦΚ Α 5010479 ΕΞ 2014 (2015) «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, λειτουργίας, καταγραφής και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων. Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, είδος και περιεχόμενο των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα αυτό».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΦΚΦΔ 5002027 ΕΞ2015 (2015) Κοινοποίηση της αρ. ΠΟΛ.1235/2014 απόφαση της Γ.Γ.Δ.Ε. σχετικά με διαδικασία έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών των υποκείμενων στο φόρο προσώπων που δραστηριοποιούνται ως εγκεκριμένοι αποθηκευτές αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και διαθέτουν περισσότερες από μια φορολογικές αποθήκες
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1235 (2014) Διαδικασία έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών των υποκείμενων στο φόρο προσώπων που δραστηριοποιούνται ως εγκεκριμένοι αποθηκευτές αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και διαθέτουν περισσότερες από μια φορολογικές αποθήκες
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΦΚ Α 5011989 ΕΞ 2014 (2014) Κοινοποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης αναφορικά με την εγκατάσταση συστημάτων εισροών-εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 30/005/161 (2014) Τροποποίηση της αριθμ. 30/005/648/19-9-2013 ΑΥΟ (ΦΕΚ 2406/Β΄) «Διαδικασίες για την ογκομέτρηση και έγκριση χρήσης δεξαμενών αποθήκευσης ενεργειακών προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚΔ5042442ΕΞ2013 (2013) Κοινοποίηση των αριθμ.πρωτ. ΔΕΦΚΔ 5041025 ΕΞ2013/22.11.2013 και αριθμ.πρωτ. ΔΕΦΚΔ 5041026 ΕΞ2013/22.11.2013 Α.Υ.Ο. – Τροποποίηση των διατάξεων σχετικά με τις εγγυήσεις στις Γενικές Φορολογικές Αποθήκες Κοινοτικών Οχημάτων - Κοινοποίηση της αρ. ΔΕΦΚΔ 5041027 ΕΞ2013/22.11.2013 Α.Υ.Ο. «Καθιέρωση νέου εντύπου «Δήλωσης Άφιξης Οχήματος από χώρα της Ε.Ε.»
ΑΝΟΙΓΜΑ