• εγκεκριμενος εξαγωγεας

Αριθμ. ΔΔΘΕΚΑ Δ 1144720 ΕΞ 2018 (27.09.2018) - Ίδρυση και λειτουργία των Ελευθέρων Ζωνών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:ΔΔΘΕΚΑ Α 1145371 ΕΞ 2018 (03.10.2018) - «Οδηγίες σχετικά με την διαχείριση των ποσοστώσεων»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Β 1160832 ΕΞ2017 (27.10.2017) - «Αποστολή κατευθυντήριων οδηγιών προς τους φορείς και τελωνειακούς υπαλλήλους για την εφαρμογή του Συστήματος Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Β΄ 1134127 ΕΞ2017 (13.09.2017) - «Τροποποιήσεις των διατάξεων εφαρμογής του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 αναφορικά με την Καταγωγή των Εμπορευμάτων»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/989 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2017 για τη διόρθωση και τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Β΄ 1085520 ΕΞ2017 (2.6.2017) - «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Β΄ 1032953 ΕΞ2017/01-3-2017 εγκυκλίου διαταγής Διοικητή ΑΑΔΕ - Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX »
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 1039101 ΕΞ2017 (15.3.2017) - «Ανακοίνωση - Πρόσκληση προς τους κοινοτικούς εξαγωγείς για εγγραφή στο Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX στο πλαίσιο της συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας (ΣΟΕΣ) μεταξύ του Καναδά, αφενός και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφετέρου ενόψει της επικείμενης εφαρμογής της».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β΄ 1032953 ΕΞ2017 (1.3.2017) - Παροχή οδηγιών σχετικά με την υπ’ αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Β 1176336 ΕΞ2016/01-12-2016 Α.Υ.Ο. - Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX - ΦΕΚ 4119/Β/21-12-2016.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΔΘΤΟΚ Β΄1189833 ΕΞ2016 (29.12.2016) - Κοινοποίηση της αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Β’ 1176336 ΕΞ2016/01-12-2016 Α.Υ.Ο., σχετικά με το Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (REX) – Καθορισμός αρμοδιότητας για τη χορήγηση του αριθμού Εγγεγραμμένου Εξαγωγέα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Β 1176336 ΕΞ 2016 (1.12.2016) - Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (REX) - Καθορισμός αρμοδιότητας για τη χορήγηση του αριθμού «Εγγεγραμμένου Εξαγωγέα».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ :ΔΔΘΤΟΚ Β 1073504 ΕΞ 2016 (12.5.2016) - «Δηλώσεις Προμηθευτή - Πιστοποιητικά Πληροφοριών INF 4, στο πλαίσιο του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2447 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Νοεμβρίου 2015 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2446 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΔΘΤΟΚ Β΄ 5010775 ΕΞ2015 (2015) «Εξαγωγές στην Κορέα - Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δημοκρατίας της Κορέας »
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΔΘΤΟΚ Β΄ 5010631 ΕΞ2015 (2015) «Άδεια Εγκεκριμένου Εξαγωγέα για την Προτιμησιακή Καταγωγή»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ. : Δ17Γ 5026804 EΞ2012 (2012) Πρόσκληση προς τις Ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις που πραγματοποιούν εξαγωγές σε Προτιμησιακές Χώρες να αποκτήσουν «Άδεια Εγκεκριμένου Εξαγωγέα» ως προς την καταγωγή ή την ελεύθερη κυκλοφορία.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ :Δ17Γ 5005477 ΕΞ2012 (2012) «Απλοποιημένη διαδικασία απόδειξης της Προτιμησιακής Καταγωγής ή της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των εμπορευμάτων από Εγκεκριμένο Εξαγωγέα και καθορισμός αρμοδιότητας για τη χορήγηση της «Άδειας Εγκεκριμένου Εξαγωγέα».
ΑΝΟΙΓΜΑ