• επικουρικη συνταξη

Ε.Φ.Κ.Α. Αριθμ. Πρωτ. Τ01/652/2 (11.01.2018) - Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις απονομής επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 96 του Ν. 4387/16.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. Αριθμ. Πρωτ. Τ01/652/1 (08.01.2018) - Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις απονομής επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου. Λόγω θανάτου συνταξιούχου σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 96 του Ν. 4387/16.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ: 202862 (08.12.2017) - «Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις απονομής επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ.: Φ80020/οικ.49618/Δ15.831 (20.11.2017) - Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 4488/2017, σχετικά με την επικουρική σύνταξη του ΕΤΕΑΕΠ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

oik-725-07-11-2017 (07.11.2017) - «Ράντες που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό επικουρικής σύνταξης της ΥΑ με Αριθμ. οικ. 23123/785»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ.: Φ21250/52109/Δ15.859 (20.11.2017) - Ράντες που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης του ΕΤΕΑΕΠ σύμφωνα με την ΥΑ οικ.23123/785/7.6.2016 (Β΄1604).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ.: Φ21250/οικ.7262/Δ15.110 (16.6.2017) - Οδηγίες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της παρ. 5β του άρθρου 42 του ν.4052/2012 και των παρ. 3 και 5 του άρθρου 96 του ν.4387/2016 για τον καθορισμό του ποσού της επικουρικής σύνταξης του ΕΤΕΑΕΠ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. Αρ. Πρωτ. Τ01/652/35 (15.6.2017) - Θέματα σχετικά με την διεκπεραίωση αιτημάτων επικουρικής σύνταξης .
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Τ.Ε.Α. Αρ. Πρωτ. 175226 (18.11.2016) «Χορήγηση σύνταξης λόγω παράλληλης ασφάλισης»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ι.Κ.Α. Αριθμ. Πρωτ. ΤΟ1/652/148 (2.12.2016) - Χορήγηση σύνταξης λόγω παράλληλης ασφάλισης
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ι.Κ.Α. Αριθμ. Πρωτ. ΤΟ1/652/125 (24.8.2016) - Θέμα: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΕΤΕΑ ΣΧΕΤΙΚΑ «ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΕΦΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:Φ80020/οικ.26308/Δ15.476 (30.6.2016) - Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 96 του ν. 4387/2016, σχετικά με τις παροχές του ΕΤΕΑ και την αναπροσαρμογή των καταβαλλόμενων συντάξεων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. οικ. 23123/785 (7.6.2016) - Καθορισμός των τεχνικών παραμέτρων σχετικά με τις παροχές του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Τ.Ε.Α. Αρ. πρωτ.: 69734 (17.5.2016) - Άσκηση Προσφυγών και Εφέσεων κατά αποφάσεων που αφορούν επικουρική σύνταξη
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. 2/2016 (26.1.2016) «Γνωστοποίηση ρυθμίσεων των διατάξεων της υποπαρ. Ε3 της παρ. Ε του αρθρ. 2 ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 /Α΄) περί σταδιακής αύξησης ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης λόγω γήρατος για κύριες και επικουρικές συντάξεις, καθώς και περαιτέρω μείωσης του ποσού σύνταξης των μειωμένων συντάξεων λόγω γήρατος »
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. ΤΟ1/652/22 (2015) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΕΤΕΑ ΣΧΕΤΙΚΑ «ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 6% ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΕΤΕΑ».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Φ.10080/οικ.17525/683 (2014) Αναπροσαρμογή του οριζόμενου στην παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 619/1977 ποσοστού προσδιορισμού της καταβαλλόμενης από το Τ.Ε.Α.Π.Ι.Ε.Ν. επικουρικής σύνταξης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Φ51020/οικ.3355/39 (2014) Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 4225/2014
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1073 (2013) Κοινοποίηση της 475/2012 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ: Φ.80000/οικ.27040 /1798 (2012) Γνωστοποίηση δημοσίευσης ν. 4093/2012 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του.
ΑΝΟΙΓΜΑ