• πειθαρχικα συμβουλια

ΠΟΛ 1004/2018 (05.01.2018) - Κοινοποίηση της υπ’αριθμ.185/2017 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. (Αρμοδιότητες Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης στη διαδικασία πειθαρχικού ελέγχου των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ.)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 185/2017 - Αρμοδιότητες Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης στη διαδικασία πειθαρχικού ελέγχου των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 28762 οίκ. (19.5.2017) - Κανονισμός λειτουργίας των Πειθαρχικών Συμβουλίων που προβλέπονται στο π.δ. 133/2016.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ.ΟΡΓ.Β. 1081058ΕΞ2015 (2015) «Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1090618ΕΞ2012/14-06-2012 (Β΄ 1882) Υπουργικής απόφασης, περί σύστασης – συγκρότησης στο Υπουργείο Οικονομικών των Α΄ και Β΄ κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Φ.15/11/18221 (2015) Κατάργηση της διοικητικής διαδικασίας υποβολής αίτησης πολίτη για την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία εντάχθηκε στα ΚΕΠ με την υπουργική απόφαση Αριθ. ΔΟΛ-ΚΕΠ/Φ.15/8/16231/25-6-2007 (ΦΕΚ 1048/τ.Β΄/26-6-2007).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/66/οικ.13632 (2015) Διατάξεις νομοσχεδίου «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση- Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις» περί αυτοδίκαιης ή δυνητικής θέσης σε αργία και περί επιβολής της ποινής της οριστικής παύσης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ. ΟΡΓ. Β 1030175 ΕΞ 2015 (2015) Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1090618ΕΞ2012/14-06-2012 (Β΄ 1882) υπουργικής απόφασης, περί σύστασης – συγκρότησης στο Υπουργείο Οικονομικών των Α΄ και Β΄ κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ6Α 1096806 ΕΞ 2014 (2014) Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας των Γραφείων Εσωτερικών Υποθέσεων Τμημάτων της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων και της Υποδιεύθυνσης αυτής.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Δ6Α 1103653 ΕΞ 2013 (2013) Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ6Α 1090618ΕΞ 2012/14.6.2012 υπουργικής απόφασης, περί σύστασης - συγκρότησης στο Υπουργείο Οικονομικών των A΄ και Β΄ κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/2/οικ.20265 (2012) Ζητούνται στοιχεία σχετικά με τη σύσταση και συγκρότηση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν. 3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Δ6Α 1090618 ΕΞ 2012 (2012) Σύσταση - συγκρότηση στο Υπουργείο Οικονομικών των Α’ και Β’ κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων.
ΑΝΟΙΓΜΑ