• αθλητικη ανωνυμη εταιρια (Α.Α.Ε)

Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΑΦ Β 1075697 ΕΞ 2018 (15.05.2018) - Χρόνος απόδοσης του φόρου που παρακρατείται στο «πάγιο μέρισμα» που λαμβάνουν τα αθλητικά σωματεία από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2725/1999.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1148410 ΕΞ 2015 (2015) Φορολογική μεταχείριση του «πάγιου μερίσματος» που λαμβάνουν τα αθλητικά σωματεία από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2725/1999, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Κ.Υ.Α. Αριθμ. οικ. 30037/12 (2012) Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του Ν. 3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών, επαγγελματιών αθλητών και αθλητών με αμοιβή, οι οποίοι υπογράφουν συμβόλαιο συνεργασίας/σύμβαση εργασίας με «Α.Α.Ε» (ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ) και «Τ.Α.Α.» (ΤΜΗΜΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ).
ΑΝΟΙΓΜΑ