• εφοδιασμος αεροσκαφων

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Γ 1004815 ΕΞ 2018 (09.01.2018) - Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Γ 1189221 ΕΞ 2017/18.12.2017 (ΦΕΚ 4604/Β΄) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1175671 ΕΞ 2016/1-12-2016 (ΦΕΚ 3976/Β΄) Απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Τροποποίηση του άρθρου 23 της υπ’ αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β) “Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κλπ”».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Γ 1189221 ΕΞ 2017 (18.12.2017) - Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1175671 ΕΞ 2016/1-12-2016 (ΦΕΚ 3976/Β΄) Απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Τροποποίηση του άρθρου 23 της υπ’ αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β) “Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κλπ”».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Γ 137648ΕΞ2017 (26.07.2017) - 1. Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 103 του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240/A) - Τροποποίηση του άρθρου 109 του ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α) για τη βεβαίωση και είσπραξη Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α. κατά τον εφοδιασμό αεροσκαφών με καύσιμα 2. Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Γ1085199 ΕΞ2017/31.05.2017(ΦΕΚ 1998/Β) Απόφασης Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός Απλοποιημένης Διαδικασίας Εφοδιασμού Αεροσκαφών με καύσιμα- Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.Τ.1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο. (ΦΕΚ 516/Β) «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λ.π.», όπως ισχύει (ΑΔΑ: 6315Η-Γ67)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. ΔΔΘΕΚΑ Γ1085199 ΕΞ 2017 (31.5.2017) - Καθορισμός Απλοποιημένης Διαδικασίας Εφοδιασμού αεροσκαφών με καύσιμα -Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο. (ΦΕΚ 516/Β') «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λπ.», όπως ισχύει.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Γ 1086229 ΕΞ 2017 (30.5.2017) - Αναφορικά με την τήρηση αρχείου υποστηρικτικών της διασάφησης εξαγωγής εγγράφων στις περιπτώσεις εφοδιασμού πλοίων και αεροσκαφών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Γ 1013443 ΕΞ2017 (26.1.2017) - «Σχετικά με την πληρωμή Δηλώσεων Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΔΕΦΚ), στις περιπτώσεις εφοδιασμού πλοίων και αεροσκαφών καθώς και στις περιπτώσεις αποστολής αλκοολούχων προϊόντων στη Δωδεκάνησο».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. ΔΔΘΤΘΚ Γ 1175671 ΕΞ 2016 (1.12.2016) - Τροποποίηση του άρθρου 23 της υπ' αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β) «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λπ.».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Δ.ΗΛ.ΤΕΛ. 1180780 ΕΞ 2016 (13.12.2016) - Αλλαγή στην συμπλήρωση του Αποδεικτικού Είσπραξης στις ΔΕΦΚ με καθεστώς 95 και καθεστώς 48 με κωδικό αναστολής πληρωμής 68».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Γ 1060283ΕΞ 2016 (12.4.2016) - Κοινοποίηση της με αριθμ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚΓ 1038094 ΕΞ 2016/03.03.2016 Απόφασης ΓΓΔΕ με θέμα «Επιτήρηση και έλεγχος εφοδιασμών πλοίων και εφοδιαστικών πλωτών μέσων. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Τ. 1940/41/2.5.2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β)».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1038094 ΕΞ 2016 (3.3.2016) - Επιτήρηση και έλεγχος εφοδιασμών πλοίων και εφοδιαστικών πλωτών μέσων. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Τ. 1940/41/2.5.2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β) «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λπ.».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Γ 1028482 ΕΞ 2016 (23.2.2016) Οδηγίες συμπλήρωσης της θέσης 1α του ΕΔΕ Εξαγωγής στις περιπτώσεις εφοδιασμού πλοίων και αεροσκαφών που πραγματοποιούνται με τη χρήση των διατυπώσεων εξαγωγής. Συμπλήρωση- τροποποίηση της αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 5024703 ΕΞ 2015/25-11-2015 ΕΔΥΟ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 5025229 ΕΞ 2015 (2015) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Τ. 1940/41/2.5.2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β΄) «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λπ.».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΦΚΦ Δ 5024553 ΕΞ2015 (2015) «Σχετικά με τον εφοδιασμό πλοίων & αεροσκαφών με εμπορεύματα υποκείμενα σε Ε.Φ.Κ.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Γ 5024703 ΕΞ 2015 (2015) Οδηγίες συμπλήρωσης των θέσεων 17α και 21 του ΕΔΕ Εξαγωγής στις περιπτώσεις εφοδιασμού πλοίων και αεροσκαφών που πραγματοποιούνται με τη χρήση των διατυπώσεων εξαγωγής. – Κατάργηση της τιμής Β: «Εφοδιασμοί Πλοίων και Αεροσκαφών» από το πεδίο S32: «Δείκτης Ειδικής Περίπτωσης».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: Δ14Β 1113908 ΕΞ 2015 (2015) Παροχή διευκρινίσεων ως προς τον ορθό φορολογικό χειρισμό υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών (handling) προς …………. αεροπορική εταιρεία που διαθέτει υποκατάστημα στην Ελλάδα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΔΘΤΟΚ Γ 5006377 ΕΞ 2015 (2015) Παρέχονται οδηγίες για την αντιμετώπιση δυσλειτουργιών κατά την έκδοση αποδεικτικού είσπραξης κατά τους εφοδιασμούς πλοίων και αεροσκαφών με καύσιμα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΔΘΤΟΚ Γ 5004593 ΕΞ 2015 (2015) Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 342/2014 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αναφορικά με την ερμηνεία του όρου «οικείος επαγγελματικός φορέας» της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. Τ.1940/41/2003 Α.Υ.Ο.Ο. σχετικά με τις τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών κλπ (ΦΕΚ 516/Β).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΣΚ 342/2014 (2014) Προϋποθέσεις για την έγκριση απλοποιημένης διαδικασίας εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών κ.λπ. που χορηγείται στις αναγνωρισμένες εφοδιαστικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Τ.1940/41/2003 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΦΚΦ 5025815ΕΞ2014 (2014) Οδηγίες για τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών με εμπορεύματα υποκείμενα σε ΕΦΚ
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ18Α 5010604 ΕΞ 2014 (2014) Ηλεκτρονική υποβολή ηλεκτρονικής διασάφησης EX-Z.
ΑΝΟΙΓΜΑ