• ορκωτοι λογιστες

ΠΟΛ 1080/2018 (08.05.2018) - «Υπογραφή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ορκωτών ελεγκτών λογιστών».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 25/2018 - Ατομική άσκηση υποχρεωτικών ελέγχων από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Λ.Τ.Ε. Αριθμ. Κανονιστικής Πράξης 005/2017 - Πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης των ορκωτών ελεγκτών λογιστών (άρθρο 12 του ν. 4449/2017).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Λ.Τ.Ε. Αριθμ. 1438 οικ (04.07.2017) - Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και Ελεγκτικής Εταιρείας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. ΑΤ10/Φ.51020/36232/648 (20.9.2016) - Έγκριση Καταστατικού του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ του ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α. - Σ.Ο.Ε.Λ - Ν.Π.Ι.Δ.).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 2 (2015) «Ασφάλιση των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών που είναι μέλη του ΣΟΕΛ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4254/2014»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. 19/2014 (2014) “Ασφαλιστική αντιμετώπιση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.)”
ΑΝΟΙΓΜΑ

Aρ. πρ.: Φ.10035/13273/605 (2014) Συμπληρωματικές οδηγίες για την ασφαλιστική αντιμετώπιση των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ.Πρωτ.:Φ.80000/οικ.12347/576 (2014) Γνωστοποίηση των διατάξεων της περ. 3 της Υποπαραγρ. ΙΑ.1, της Παραγράφου ΙΑ του Ν.4254/2014 σχετικά με την ασφάλιση των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών που είναι μέλη του ΣΟΕΛ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΣΚ 475/2012 (2012) Έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα εισφορών που κατεβλήθησαν σε ταμεία ασφάλισης.
ΑΝΟΙΓΜΑ