• πωληση αγαθων

ΠΟΛ 1173/2018 (07.09.2018) - «Έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης για τις πωλήσεις οίνου ή προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων) σε χύμα μορφή.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1166/2018 (10.08.2018) - «Τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για την διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1101/2018 (22.05.2018) -
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4537/2018 ΦΕΚ Α’ 84 (15.05.2018) - Eνσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1065 ΕΞ (19.06.2017) - Απεικόνιση δαπανών συνεχιζόμενης πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΦΚΦ Α 1183726 ΕΞ 2016 (13.12.2016) «Οδηγίες αναφορικά με τη δυνατότητα πώλησης προϊόντων υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ. Μεταξύ αποθηκευτών με σκοπό την εξαγωγή αυτών χωρίς φυσική διακίνηση μεταξύ φορολογικών αποθηκών»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 979 ΕΞ (17.5.2016) - «Λογιστική εγγραφή ακύρωσης πώλησης ακινήτου»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ14Α 1002610 ΕΞ 2014 (2014) «Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην αγορά και πώληση χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1164 (2013) Αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ των δαπανών επισκευής στα πλαίσια εγγύησης καλής λειτουργίας (claims).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ15Β 1082112 ΕΞ 2013 (2013) «Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για την πώληση αγαθών μέσω διαδικτύου ή με αλληλογραφία»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Δ15Α 1065380 ΕΞ 2013 (2013) «Διάκριση υπόχρεων Κ.Φ.Α.Σ. πώλησης αγαθών από παροχή υπηρεσιών».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1041 (1995) Κοινοποίηση της αριθμ. 598/94 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
ΑΝΟΙΓΜΑ