• προσδιορισμος φορολογητεου εισοδηματος

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ 1168277 ΕΞ 2017 (09.11.2017) - «Φορολογική μεταχείριση μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης (στεγαστικό επίδομα) που καταβάλλεται στο πλαίσιο προγράμματος στεγαστικής συνδρομής.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ 1118853 ΕΞ 2017 (04.08.2017) - Εκπτώσεις από το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες αλλοδαπής προέλευσης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1060761 ΕΞ 2017 (6.4.2017) - Έννοια του καθαρού εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες αλλοδαπής προέλευσης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΑΦΒ 1087089 ΕΞ 2015 (2015) Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τον προσδιορισμό του εισοδήματος νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της περ. γ’ του άρθρου 45 του ν.4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1076 (2015) Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας εισοδήματος (άρθρα 30-34 Ν.4172/13)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ. Γ32/46 (2014) «Κοινοποίηση των διατάξεων του Ν. 4172/2013»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ. ΔΕΣ Α 1077357 ΕΞ 2013 (2013) «Εφαρμογή έμμεσων τεχνικών ελέγχου για τον προσδιορισμό φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων»
ΑΝΟΙΓΜΑ

1077797/20542/ΔΕ-Ε (2010) Ορισμός κριτηρίων προσδιορισμού των εμπόρων αγαθών μεγάλης αξίας, ως υπόχρεων προσώπων του ν. 3691/2008.
ΑΝΟΙΓΜΑ