• μετοχοι

Ε.Φ.Κ.Α. Αρ. Πρωτ.: Δ.ΑΣΦ./1069/1315813 (06.11.2018) - Ασφαλιστική αντιμετώπιση των μετόχων Ανωνύμων Εταιρειών των οποίων ο σκοπός είναι η μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων επί κομίστρω με αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 41/2017 (13.11.2017) - Ασφαλιστικό καθεστώς μετόχων πρώην ΟΑΣΘ
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1072 (4.4.2017) - «Κοινοποίηση της με αριθμό 287/2016 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 287/2016 (18.11.2016) - Φορολογία εισοδήματος. Απαλλαγή μερισμάτων μετόχων αλλοδαπής πλοιοκτήτριας, διαχειρίστριας και ναυλώτριας εταιρίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 319/2014 (2014) Εάν η διάταξη του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1195/1942, που καθιστά το Δημόσιο δικαιούχο στις παραγεγραμμένες απαιτήσεις τρίτων από μερίσματα μετοχών και από κινητές εν γένει αξίες, εφαρμόζεται μόνον επί εισηγμένων στο Χρηματιστήριο (διαπραγματεύσιμων) μετοχών ή και επί μη εισηγμένων τοιούτων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ12Β 1158092 ΕΞ 2013 (2013) Επιστροφή ποσών σε μετόχους ανώνυμης εταιρίας από μείωση τακτικού αποθεματικού συνεπεία μείωσης μετοχικού κεφαλαίου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΣΚ 80/2013 (2013) Εάν αποτελεί δωρεά η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Α.Ε. με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον και η καταβολή του συνόλου του ποσού από ένα μέτοχο, στην περίπτωση που το ποσό της διαφοράς από την έκδοση των μετοχών αυτών δεν έχει κεφαλαιοποιηθεί και παραμένει ως αποθεματικό της Α.Ε. Σε περίπτωση δε καταφατικής απάντησης, ποιος είναι ο λήπτης της δωρεάς (το νομικό πρόσωπο της εταιρίας ή οι μέτοχοι), το αντικείμενο της, ο χρόνος συντέλεσης αυτής και η αξία της.
ΑΝΟΙΓΜΑ