• τελωνειακη διασαφηση

Αριθμ. ΔΔΘΕΚΑ Δ 1144720 ΕΞ 2018 (27.09.2018) - Ίδρυση και λειτουργία των Ελευθέρων Ζωνών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:ΔΔΘΕΚΑ Α 1145371 ΕΞ 2018 (03.10.2018) - «Οδηγίες σχετικά με την διαχείριση των ποσοστώσεων»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:ΔΔΘΕΚΑ Β 1040687 ΕΞ 2018 (13.03.2018) - « Μη Προτιμησιακή Καταγωγή – Κοινοποίηση ερωτηματολογίου »
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. ΔΤΔ Α 1024011 ΕΞ 2018 (01.02.2018) - Τελωνειακές Απλουστεύσεις - Απλουστευμένη διασάφηση/Εγγραφή στις λογιστικές καταχωρήσεις του διασαφιστή.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΔ Α 1019133 ΕΞ 2018 (01.02.2018) - Εφαρμογή της προφορικής διασάφησης στη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία / εξαγωγή σύμφωνα με τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα (UCC) - Χρήση του ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Δ 1176201 ΕΞ 2017 (21.11.2017) - ‘’Παροχή οδηγιών για την μηχανογραφική συμπλήρωση τελωνειακής διασάφησης σχετικά με τα Ειδικά Καθεστώτα πλην της Διαμετακόμισης’’.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1158312 ΕΞ 2017 (23.10.2017) - «Άδεια για την απλούστευση του καθορισμού των ποσών που περιλαμβάνονται στη δασμολογητέα αξία των εμπορευμάτων»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. ΔΔΘΕΚΑ 1122298 ΕΞ 2017 (09.08.2017) - Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος ειδικού προορισμού.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:ΔΤΔ Α 1121586 ΕΞ 2017 (09.08.2017) - ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΚΡΟΑΣΗΣ
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/989 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2017 για τη διόρθωση και τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Γ 1086229 ΕΞ 2017 (30.5.2017) - Αναφορικά με την τήρηση αρχείου υποστηρικτικών της διασάφησης εξαγωγής εγγράφων στις περιπτώσεις εφοδιασμού πλοίων και αεροσκαφών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Β΄ 1085520 ΕΞ2017 (2.6.2017) - «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Β΄ 1032953 ΕΞ2017/01-3-2017 εγκυκλίου διαταγής Διοικητή ΑΑΔΕ - Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX »
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:ΔΤΔ Γ 1057030 ΕΞ 2017 (11.4.2017) - Απαγορεύσεις και περιορισμοί κατά την εισαγωγή – Κατάλογος κωδικών πιστοποιητικού θέσης 44-1 της τελωνειακής διασάφησης
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1042264 ΕΞ 2017 (14.3.2017) - Δήλωση στοιχείων αξίας DV1 – άρθρο 6 και Παράρτημα 8 του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/341 της Επιτροπής»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β΄ 1032953 ΕΞ2017 (1.3.2017) - Παροχή οδηγιών σχετικά με την υπ’ αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Β 1176336 ΕΞ2016/01-12-2016 Α.Υ.Ο. - Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX - ΦΕΚ 4119/Β/21-12-2016.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:ΔΤΔ Α 1019512 ΕΞ 2017 (3.2.2017) - Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΤΔ Α 1184721 ΕΞ2016/16-12-2016 (ΦΕΚ 4488/B/30-12-2016/ΑΔΑ : 7ΦΗΝΗ-2Η3) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με θέμα «Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων-Τήρηση αρχείου»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΔΘΤΟΚ Β΄1189833 ΕΞ2016 (29.12.2016) - Κοινοποίηση της αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Β’ 1176336 ΕΞ2016/01-12-2016 Α.Υ.Ο., σχετικά με το Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (REX) – Καθορισμός αρμοδιότητας για τη χορήγηση του αριθμού Εγγεγραμμένου Εξαγωγέα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ.:ΔΔΘΤΟΚ Α 1187347 ΕΞ 2016 (29.12.2016) - «Κοινοποίηση Απόφασης ΓΓΔΕ αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Α 1151455 ΕΞ2016 (ΦΕΚ/Β/3836/30-11-2016) «Διαδικασία, όροι και προϋποθέσεις καθορισμού της δασμολογητέας αξίας εμπορευμάτων σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 3 καν. 952/2013» - Εφεδρική μέθοδος διαμόρφωσης της δασμολογητέας αξίας»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Β 1176336 ΕΞ 2016 (1.12.2016) - Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (REX) - Καθορισμός αρμοδιότητας για τη χορήγηση του αριθμού «Εγγεγραμμένου Εξαγωγέα».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. ΔΤΔ Α 1184721 ΕΞ 2016 (16.12.2016) - Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων - Τήρηση αρχείου.
ΑΝΟΙΓΜΑ