• ενωσιακος τελωνειακος κωδικας

Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΔ Γ 1169008 ΕΞ 2017 (03.11.2017) - Πρακτική εφαρμογή του κριτηρίου του άρθρου 39 στοιχείο (α) του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα – Καν. (ΕΕ) 952/2013, περί ιστορικού συμμόρφωσης
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. ΔΔΘΕΚΑ 1122298 ΕΞ 2017 (09.08.2017) - Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος ειδικού προορισμού.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:ΔΤΔ Α 1121586 ΕΞ 2017 (09.08.2017) - ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΚΡΟΑΣΗΣ
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΔ Α 1106275 ΕΞ 2017 (05.07.2017) - «Οδηγίες για την έξοδο των εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, την υποβολή Συνοπτικής Διασάφησης Εξόδου (EΧS) για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας και την κατάθεση Γνωστοποίησης Επανεξαγωγής στο πλαίσιο του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.:ΔΤΔ Δ 1068393 ΕΞ 2016 (28.4.2016) - «Εγγύηση για ενδεχόμενη ή υπάρχουσα τελωνειακή οφειλή από εισαγωγικούς ή εξαγωγικούς δασμούς και, ενδεχομένως, άλλες τελωνειακές επιβαρύνσεις – Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.:ΔΤΔ Γ 1068454 ΕΞ 2016 (28.4.2016) - Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας και Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας – Παροχή οδηγιών
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: ΔΤΔ Α 1067247 ΕΞ 2016 (26.4.2016) - Οδηγίες για την είσοδο εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης και την υποβολή Συνοπτικής Διασάφησης Εισόδου (ENS) για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας, εν όψει της θέσης σε πλήρη εφαρμογή του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.:ΔΤΔ Δ 1067126 ΕΞ 2016 (22.4.2016) - «Γένεση, Ανάκτηση, Επιστροφή/Διαγραφή, Απόσβεση Τελωνειακής Οφειλής από εισαγωγικούς ή εξαγωγικούς δασμούς – Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/341 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά μεταβατικούς κανόνες για ορισμένες διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα για τις περιπτώσεις που τα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα δεν έχουν τεθεί ακόμη σε λειτουργία, και την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Δ19Α 5036666ΕΞ2013 (2013) Κοινοποίηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 952/2013 (2013) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 952/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥτης 9ης Οκτωβρίου 2013για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα(αναδιατύπωση)
ΑΝΟΙΓΜΑ