• υδατοκαλλιεργεια

Αριθμ. 159/16832 (31.01.2018) - Καθορισμός υποδειγμάτων εντύπων άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 158/16825 (31.01.2018) - Καθορισμός της διαδικασίας, του είδους και του περιεχομένου της πράξης παραχώρησης ή της σύναψης έννομης σχέσης με τρίτους ως προς το μίσθιο και τις εγκαταστάσεις πλωτών μονάδων υδατοκαλλιέργειας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 646/69401 (27.06.2017) - Καθορισμός των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη χορήγηση, ανανέωση ή τροποποίηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 521/53656 (16.5.2017) - Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία μοριοδότησης για τη μίσθωση θαλάσσιων και λιμναίων υδάτινων εκτάσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ν. 4282/2014.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 1319/117301 (20.10.2016) - Καθορισμός του ύψους του μισθώματος υδάτινων εκτάσεων με σκοπό την υδατοκαλλιέργεια εντατικής ή ημιεντατικής μορφής και του τρόπου αναπροσαρμογής του .
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4424 ΦΕΚ Α' 183 (27.9.2016) - Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Εγγείων Βελτιώσεων της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για συνεργασία στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και άλλες διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: 295/27571 (3.3.2016) - Εφαρμογή του άρθρου 25 «Διοικητικές κυρώσεις» του ν.4282/2014 «Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ.Πρωτ:691/60879 (2015) «Αλλαγή φορέα μονάδων υδατοκαλλιέργειας»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4282 (2014) Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1231 (2013) «Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 169 του ν.4099/2012 (ΦΕΚ Α’ 250), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 67 του ν.4170/2013 (ΦΕΚ Α΄ 163) για ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 2 & 3 του ν.3220/2004».
ΑΝΟΙΓΜΑ