• θεατρα

Αριθμ . Φ.10034/25854/669 (11.05.2018) - Τροποποίηση της αριθμ. Φ.10034/11236/250/23-04-2018 (ΦΕΚ 1454/Β΄/26-04-2018) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός προγραμμάτων, αριθμού δικαιούχων και προϋποθέσεων συμμετοχής στα Προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας έτους 2018».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Φ.10034/11236/250 (23.04.2018) - Καθορισμός προγραμμάτων, αριθμού δικαιούχων και προϋποθέσεων συμμετοχής στα Προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας έτους 2018.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1104 (12.7.2017) - Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή των άρθρων 80 & 81 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. οικ. 16228 (17.5.2017) - Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: 5951 (24.2.2017) - Εφαρμογή Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ Α΄230) - Κεφάλαιο Ζ΄ «Απλούστευση πλαισίου Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, θεάτρων και Κινηματογράφων» κατά τη μεταβατική περίοδο.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4229 (2014) Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600 (2013) Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ14Β 1106599 ΕΞ 2013 (2013) Ερώτημα σχετικά με τον συντελεστή ΦΠΑ που εφαρμόζεται στις παραστάσεις της ………………………
ΑΝΟΙΓΜΑ

Κ.Υ.Α. Αριθ. Πρωτ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/9386 (2012) «Ένταξη των διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ)»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220 (2011) Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Π.Κ. 19 (2011) Σ.Σ.Ε. (29.3.2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ηθοποιών όλης της χώρας που απασχολούνται σε οποιοδήποτε Θεατρικό Εργοδότη (Σ.Ε.Η.-Π.Ε.Ε.Θ.) (διετής) (Από 1.1.2011 έως 31.12.2012)
ΑΝΟΙΓΜΑ

132 (2007) Αναγνώριση σε ηθοποιούς χρόνου απασχόλησής τους στο θέατρο.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Π.Κ. 74 (2006) ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ που υπάγεται το τεχνικό προσωπικό που απασχολείται στα θέατρα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Π.Κ.1 (2004) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΘΕΑΤΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Α) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ) Β) ΒΟΗΘΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ Γ) ΗΧΗΤΙΚΟΥ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΣΚ 620/2001 (2001) Χαρακτηρισμός επιχείρησης ως κέντρο διασκέδασης ή μη - ΦΠΑ.
ΑΝΟΙΓΜΑ