• τελωνειακες διαδικασιες

Αριθ. Πρωτ.:ΔΔΘΕΚΑ Α 1145371 ΕΞ 2018 (03.10.2018) - «Οδηγίες σχετικά με την διαχείριση των ποσοστώσεων»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:ΔΤΔ Δ 1118928 ΕΞ 2018 (26.07.2018) - «Οδηγίες για την έκδοση απόφασης διαγραφής ή επιστροφής εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Β 1160832 ΕΞ2017 (27.10.2017) - «Αποστολή κατευθυντήριων οδηγιών προς τους φορείς και τελωνειακούς υπαλλήλους για την εφαρμογή του Συστήματος Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:ΔΤΔ Γ 1121491 ΕΞ 2017 (11.08.2017) - Απαγορεύσεις και Περιορισμοί – Διεθνείς κυρώσεις – Κοινοποίηση Καν. (ΕΕ) 2016/44 του Συμβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λιβύη και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 204/2011
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΔ Α 1120203 ΕΞ 2017 (04.08.2017) - Επικαιροποίηση Παραρτήματος V της αριθμ. πρωτ. ΔΤΔ Α 1094213 ΕΞ2017 Εγκυκλίου-προσθήκη καταστημάτων του Φ.Π.Κ.Υ. που παραλαμβάνουν αντικείμενα για εξαγωγή σε τρίτες χώρες.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΔ Α 1094213 ΕΞ 2017 (21.6.2017) - Οδηγίες εφαρμογής της αριθμ. ΔΤΔ Α 1181957 ΕΞ 2016/9-12-2016 (ΦΕΚ Β΄4092/20-12-2016 / ΑΔΑ: 7ΦΖΜΗ-265) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των συναρμόδιων Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με θέμα «Τελωνειακές διαδικασίες για τις ταχυδρομικές αποστολές μέσω του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/989 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2017 για τη διόρθωση και τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β΄ 1032953 ΕΞ2017 (1.3.2017) - Παροχή οδηγιών σχετικά με την υπ’ αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Β 1176336 ΕΞ2016/01-12-2016 Α.Υ.Ο. - Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX - ΦΕΚ 4119/Β/21-12-2016.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΔΘΤΟΚ Β΄1189833 ΕΞ2016 (29.12.2016) - Κοινοποίηση της αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Β’ 1176336 ΕΞ2016/01-12-2016 Α.Υ.Ο., σχετικά με το Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (REX) – Καθορισμός αρμοδιότητας για τη χορήγηση του αριθμού Εγγεγραμμένου Εξαγωγέα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Β 1176336 ΕΞ 2016 (1.12.2016) - Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (REX) - Καθορισμός αρμοδιότητας για τη χορήγηση του αριθμού «Εγγεγραμμένου Εξαγωγέα».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΔ Α 1188339 ΕΞ 2016 (23.12.2016) - «Κοινοποίηση κοινής υπουργικής απόφασης αναφορικά με τις τελωνειακές διαδικασίες για τις ταχυδρομικές αποστολές μέσω του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΦΠΚΥ)»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. ΔΤΔ Α 1181957 ΕΞ 2016 (9.12.2016) - Τελωνειακές διαδικασίες για τις ταχυδρομικές αποστολές μέσω του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 1067367 ΕΞ 2016 (26.4.2016) - Κοινοποίηση των διατάξεων εφαρμογής του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα που αφορούν τη χρήση των ειδικών καθεστώτων, εκτός της διαμετακόμισης
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2447 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Νοεμβρίου 2015 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2446 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 5025229 ΕΞ 2015 (2015) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Τ. 1940/41/2.5.2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β΄) «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λπ.».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΔΘΤΟΚ Α 5022799 ΕΞ 2015 (2015) «Εφαρμογή του άρθρου 181α καν. 2454/93 – Aπόρριψη συναλλακτικής αξίας εκ μέρους των τελωνειακών αρχών»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΔΘΤΟΚ Α 5003253 ΕΞ 2015 (2015) «Συμπερίληψη ορισμένων στοιχείων στη διαμόρφωση της δασμολογητέας αξία»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΣΤΕΠ Γ 5028321 ΕΞ 2014 (2014) «Καθιέρωση Ελέγχων Διαδικασίας»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ19Α 5014286ΕΞ2014 (2014) Κανονιστικό πλαίσιο επιβολής οικονομικών επιβαρύνσεων και εξόδων (ΔΕΤΕ)
ΑΝΟΙΓΜΑ