• δασμολογικες προτιμησεις

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Β 1113648 ΕΞ 2018 (25.07.2018) - «Ανακοίνωση στους εισαγωγείς σχετικά με τις εμπορικές συναλλαγές στα πλαίσια των προτιμησιακών συμφωνιών Ε.Ε - Τουρκίας»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:ΔΔΘΕΚΑ Β 1040687 ΕΞ 2018 (13.03.2018) - « Μη Προτιμησιακή Καταγωγή – Κοινοποίηση ερωτηματολογίου »
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Β΄ 1134127 ΕΞ2017 (13.09.2017) - «Τροποποιήσεις των διατάξεων εφαρμογής του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 αναφορικά με την Καταγωγή των Εμπορευμάτων»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ : ΔΔΘΤΟΚ Β΄ 1082376 ΕΞ2016 (31.5.2016) - «Οδηγίες αναφορικά με την Καταγωγή των Εμπορευμάτων. Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας (UCC) - Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/2446 και Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής, σχετικά με τη θέσπιση και τις διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα .»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 1052061 ΕΞ 2016 (1.4.2016) - Κοινοποίηση Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 330/2016 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016 σχετικά με την αναστολή των δασμολογικών προτιμήσεων για ορισμένες δικαιούχους χώρες του ΣΓΠ, όσον αφορά ορισμένα τμήματα του ΣΓΠ, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 978/2012 για την εφαρμογή του Συστήματος Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΔΘΤΟΚ 5013732 ΕΞ2015 (2015) «Κοινοποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/428 της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2015, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1063/2010 όσον αφορά τους κανόνες καταγωγής που σχετίζονται με το σύστημα γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων και τα προτιμησιακά δασμολογικά μέτρα για ορισμένες χώρες και εδάφη.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1101/2014 (2014) ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1101/2014 της Επιτροπής της 16ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Δ17Γ 5039835 ΕΞ2013 (2013) Κοινοποίηση Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 530/2013 της Επιτροπής της 10ης Ιουνίου 2013 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ17Γ 5039655 ΕΞ2013 (2013) Ανακοίνωση της Επιτροπής για καθορισμό των όρων πληροφόρησης των οικονομικών φορέων και των διοικήσεων των κρατών μελών όσον αφορά τα προτιμησιακά δασμολογικά καθεστώτα σε περίπτωση βάσιμων αμφιβολιών σχετικά με την καταγωγή των εμπορευμάτων.
ΑΝΟΙΓΜΑ