• διπλογραφικα βιβλια

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1248 ΕΞ (24.07.2018) - Ενημέρωση διπλογραφικών βιβλίων για συναλλαγές μέσω pos
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1764 ΕΞ (28.09.2017) - Λογιστικός χειρισμός φόρου εισοδήματος και προκαταβολής ατομικής επιχείρησης με διπλογραφικά βιβλία
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1036 (9.3.2017) - Πρόγραμμα ελέγχου επιχειρήσεων, που τηρούν διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251), για φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 2014.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1454 ΕΞ (21.7.2016) - «Καταχώρηση Επιταγών – Αξιογράφων»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1063718 ΕΞ 2016 (20.4.2016) - Χρόνος απόκτησης των κερδών (μερισμάτων) των προσωπικών, κ.λπ. εταιρειών που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, φορολογικού έτους 2014.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1042 (16.3.2016) Οδηγίες συμπλήρωσης Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2015.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 123 ΕΞ (18.2.2016) «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΕ ΜΙΑ Ο.Ε. ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ 2 ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤAΙΡΕΙΕΣ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΑΦ 1000210 ΕΞ 2015 (2015) Απογραφή έναρξης και λήξης φορολογικού έτους 2015.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2654 ΕΞ (29.12.2015) «ΥΠΑΓΩΓΗ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 4308/2014»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1160573 ΕΞ 2015 (2015) Χρόνος απόκτησης των κερδών (μερισμάτων) των προσωπικών, κ.λπ. εταιρειών που τηρούν διπλογραφικά βιβλία.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1811 ΕΞ (2015) «ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΑ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1805 ΕΞ (2015) «ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1123950 ΕΞ 2015 (2015) Σχετικά με τη δυνατότητα συγκεντρωτικής εγγραφής των εσόδων στα διπλογραφικά αρχεία.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ12Α 1057684 ΕΞ 2014 (2014) α) Διαχειριστική περίοδος ατομικής επιχείρησης με διπλογραφικά βιβλία, β) παροχές σε είδος.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1085 (2014) Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 1, 3, 6, 7 και 8 του ν.4110/2013
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: οικ.4258 (2014) «Σχετικά με την τήρηση φορολογικών βιβλίων και στοιχείων των Λογοθεραπευτών και άλλων θεραπευτών ειδικής αγωγής και την έκδοση αποδείξεων»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1004 (2014) Προσδιορισμός της τιμής κτήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 42 του ν. 4172/2013, κατά τη μεταβίβαση με επαχθή αιτία τίτλων από φυσικά πρόσωπα, στις περιπτώσεις που οι τίτλοι αυτοί έχουν αποκτηθεί πριν την 29η Σεπτεμβρίου 1999.
ΑΝΟΙΓΜΑ