• απλογραφικα βιβλια

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 17 ΕΞ (15.01.2019) - Μετάβαση από Απλογραφικά σε Διπλογραφικά Λογιστικά Βιβλία και Απογραφή Έναρξης
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 3118 ΕΞ (08.01.2019) - Αρχή δεδουλευμένου σε συνεχιζόμενη παροχή (απλογραφικά βιβλία)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 133792 (11.12.2018) - Παράταση προθεσμίας δικαιώματος τήρησης διπλογραφικών βιβλίων μέχρι του ορίου των ακαθαρίστων εσόδων που προβλέπονται για τα απλογραφικά βιβλία για τους λογιστές φοροτεχνικούς που κατείχαν κατά τη δημοσίευση του ν. 4152/2013 επαγγελματική ταυτότητα Γ τάξης του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 16 του π.δ. 340/1998.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 338 ΕΞ (27.03.2018) - Προεισπραχθέντα έσοδα με απλογραφικά Βιβλία
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1065 ΕΞ (19.06.2017) - Απεικόνιση δαπανών συνεχιζόμενης πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ 1117344 ΕΞ 2017 (2.8.2017) - Τρόπος προσδιορισμού της υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση μερίδων ομόρρυθμης οικοδομικής εταιρείας με απλογραφικά βιβλία.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 71 ΕΞ (20.1.2017) - Αγροτικός συνεταιρισμός και υποχρέωση τήρησης απλογραφικών βιβλίων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1684 ΕΞ (31.8.2016) - ΘΕΜΑ: «Πολύ μικρή οντότητα και προσάρτημα»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1239 ΕΞ (23.6.2016) - «Τεκμαρτά έσοδα και έξοδα»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1042 (16.3.2016) Οδηγίες συμπλήρωσης Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2015.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΑΦ 1000210 ΕΞ 2015 (2015) Απογραφή έναρξης και λήξης φορολογικού έτους 2015.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2440 ΕΞ (2015) «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (2015) Απαλλαγή σε ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων που τηρούν απλογραφικά βιβλία από τη διενέργεια φυσικής απογραφής και της τήρησης αρχείου αποθεμάτων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1085 (2014) Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 1, 3, 6, 7 και 8 του ν.4110/2013
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: οικ.4258 (2014) «Σχετικά με την τήρηση φορολογικών βιβλίων και στοιχείων των Λογοθεραπευτών και άλλων θεραπευτών ειδικής αγωγής και την έκδοση αποδείξεων»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1004 (2014) Προσδιορισμός της τιμής κτήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 42 του ν. 4172/2013, κατά τη μεταβίβαση με επαχθή αιτία τίτλων από φυσικά πρόσωπα, στις περιπτώσεις που οι τίτλοι αυτοί έχουν αποκτηθεί πριν την 29η Σεπτεμβρίου 1999.
ΑΝΟΙΓΜΑ