• Ελληνικα Λογιστικα Προτυπα

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1717 ΕΞ (18.09.2018) - Χειρισμός Επιχορηγήσεων κατά την αρχική αναγνώριση στα ΕΛΠ
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1759 ΕΞ (09.10.2018) - Λογιστική Αντιμετώπιση Εξωκεφαλαιακων Εισφορών ΙΚΕ
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1183/2018 (29.09.2018) - αροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την αγορά και μεταπώληση λογισμικού.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1173/2018 (07.09.2018) - «Έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης για τις πωλήσεις οίνου ή προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων) σε χύμα μορφή.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 863 ΕΞ (24.07.2018) - Σύστημα κυλιόμενων απογραφών
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1248 ΕΞ (24.07.2018) - Ενημέρωση διπλογραφικών βιβλίων για συναλλαγές μέσω pos
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.:1263 ΕΞ (24.07.2018) - Εγγραφές Ανακαίνισης
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1406 ΕΞ (24.07.2018) - Λογιστικός χειρισμός πράξης προσδιορισμού ΦΠΑ
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1622 ΕΞ (24.07.2018) - Εισφορά σε χρήμα για ένταξη ακινήτου σε επιχειρηματικό πάρκο
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1005 ΕΞ (17.07.2018) - Ένταξη Οντότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1092 ΕΞ (17.07.2018) - Ένταξη Οντότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 617 ΕΞ (10.07.2018) - Εξόφληση οφειλής προς μέλος ΔΣ, σε είδος
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 838 ΕΞ (10.07.2018) - Ημερολόγιο Ισολογισμού
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 678 ΕΞ (26.06.2018) - Κύκλος εργασιών συνεταιρισμών του Ν.4384/2016
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 710 ΕΞ (26.06.2018) - Υπολογισμός των απουσιών και αδειών άνευ αποδοχών στην διαμόρφωση του μέσου όρου προσωπικού
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1174 ΕΞ (19.06.2018) - Υποχρέωση για σχηματισμό πρόβλεψης για αποδοχές αδείας και επίδομα αδείας κατά την 31/12/2017, για την άδεια και επίδομα που θα λάβουν οι εργαζόμενοι εντός του έτους 2018
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 412 ΕΞ (29.05.2018) - ΔΠΧΑ 16
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 496 ΕΞ (29.05.2018) - Λογιστική αντιμετώπιση ζημίας από διαγραφή συμμετοχής
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 614 ΕΞ (29.05.2018) - Τιμολόγηση στην επόμενη χρήση (αρχή δεδουλευμένου)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 400 ΕΞ (22.05.2018) - Ερώτημα Φαρμακευτικής
ΑΝΟΙΓΜΑ