• Ελληνικα Λογιστικα Προτυπα

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2363 ΕΞ (04.12.2018) - Υπεραξία εκτίμησης επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/20
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 3010 ΕΞ (04.12.2018) - Φ.Π.Α Εκθλιπτικού δικαιώματος απο ελαιοτριβεία
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2577 ΕΞ (27.11.2018) - Παρακολούθηση αποθεμάτων ανά αποθηκευτικό χώρο
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2256 ΕΞ (22.11.2018) - (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ) Λογιστικός χειρισμός προεξόφλησης συμβάσεων πώλησης και επαναμίσθωσης ακινήτων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2316 ΕΞ (20.11.2018) - Δεν επιτρέπεται η τήρηση βιβλίων και η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σε ξένο νόμισμα
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1552 ΕΞ (06.11.2018) - Διευκρινίσεις για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων ΑΕ που προήλθε από μετατροπή Μ.Ε.Π.Ε. με βάση τον ν. 2166/1993.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2205 ΕΞ (06.11.2018) - Τήρηση Βιβλίων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1754 ΕΞ (16.10.2018) - Αγροτικός Συνεταιρισμός ως ομάδα παραγώγων και χρηματοδότηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2081 ΕΞ (09.10.2018) - Ενοποίηση Επιμελητηρίων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1717 ΕΞ (18.09.2018) - Χειρισμός Επιχορηγήσεων κατά την αρχική αναγνώριση στα ΕΛΠ
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1759 ΕΞ (09.10.2018) - Λογιστική Αντιμετώπιση Εξωκεφαλαιακων Εισφορών ΙΚΕ
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1183/2018 (29.09.2018) - αροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την αγορά και μεταπώληση λογισμικού.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1173/2018 (07.09.2018) - «Έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης για τις πωλήσεις οίνου ή προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων) σε χύμα μορφή.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1210 ΕΞ (19.06.2018) - Επανεξέταση Ατομικής Απάντησης με αριθ. πρωτ.: 1216 ΕΞ 19.6.2017 Ένταξη Ν.Π.Δ.Δ. ΟΤΑ στον ν. 4308/2014
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 863 ΕΞ (24.07.2018) - Σύστημα κυλιόμενων απογραφών
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1248 ΕΞ (24.07.2018) - Ενημέρωση διπλογραφικών βιβλίων για συναλλαγές μέσω pos
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.:1263 ΕΞ (24.07.2018) - Εγγραφές Ανακαίνισης
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1406 ΕΞ (24.07.2018) - Λογιστικός χειρισμός πράξης προσδιορισμού ΦΠΑ
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1622 ΕΞ (24.07.2018) - Εισφορά σε χρήμα για ένταξη ακινήτου σε επιχειρηματικό πάρκο
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1005 ΕΞ (17.07.2018) - Ένταξη Οντότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014
ΑΝΟΙΓΜΑ