• Ελληνικα Λογιστικα Προτυπα

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2063 ΕΞ (24.10.2017) - Λογιστική αντιμετώπιση του εσόδου από ειδικό τέλος για τη μελέτη, κατασκευή και επέκταση έργων υδρεύσεως και αποχετεύσεως.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2114 ΕΞ (24.10.2017) - Έναρξη αποσβέσεων σε αποθήκη
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2115 ΕΞ (24.10.2017) - Επιδοτούμενα προγράμματα και λογιστικός χειρισμός
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2055 ΕΞ (24.10.2017) - Ζημιές εις νέον
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2017 ΕΞ (24.10.2017) - Λογιστικές εγγραφές για συναλλαγές που πραγματοποιούνται με κάρτες pos
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1685 ΕΞ (06.09.2017) - Μετατροπή Ο.Ε. σε Α.Ε.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1718 ΕΞ (28.09.2017) - Ανάλυση ισολογισμού
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1764 ΕΞ (28.09.2017) - Λογιστικός χειρισμός φόρου εισοδήματος και προκαταβολής ατομικής επιχείρησης με διπλογραφικά βιβλία
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1783 ΕΞ (28.09.2017) - Χειρισμός προστίμου
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1802 ΕΞ (28.09.2017) - Τρόπος αντιμετώπισης των αγορών και πωλήσεων άυλου χρόνου από ενδιάμεσες οντότητες
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1804 ΕΞ (28.09.2017) - Τόκοι ανατοκισμού
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1476 ΕΞ (12.07.2017) - Λογιστικές εγγραφές για προμήθεια τράπεζας από συναλλαγές με κάρτες μέσω POS
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1496 ΕΞ (06.09.2017) - Έξοδα λειτουργίας ερευνών και ανάπτυξης
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤΑριθμ. Πρωτ.: 1538 ΕΞ (06.09.2017) - Λογιστικός χειρισμός ασφαλιστικής αποζημίωσης οχήματος
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1584 ΕΞ (06.09.2017) - Κατάσταση αποτελεσμάτων και απεικόνιση φόρων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1629 ΕΞ (06.09.2017) - Μεταγενέστερη της αρχικής μετάβασης στα Ε.Λ.Π. υιοθέτηση ή ακύρωση υιοθέτησης των ρυθμίσεων του άρθρου 37 του ν. 4308/2014 (πρώτη εφαρμογή)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1674 ΕΞ (06.09.2017) - Ένταξη σε κατηγορία βιβλίων Ιατρικής Εταιρείας Πρωτοβάθμιας Υγείας
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1413 ΕΞ (12.07.2017) - Ταμείο υποκαταστήματος – Ταμείο έδρας
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1435 ΕΞ (12.07.2017) - Επιστροφή από χρηματοδοτική μίσθωση
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1449 ΕΞ (12.07.2017) - Ιδιοπαραγωγή Άυλών
ΑΝΟΙΓΜΑ