• αδεια πωλητων λαικων αγορων

Αριθμ. 12679 (01.02.2017) - Παράβολο για τις άδειες παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Α1/79048/67 (14.11.2017) - Παροχή διευκρινίσεων για τη χορήγηση ΦΙΧ σε πωλητές λαϊκών αγορών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ. : 115125 (2.11.2016) - Παροχή διευκρινίσεων, ως προς τη διαδικασία ανανέωσης των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών σύμφωνα με την παρ.2,του άρθρου 39,του 4264/2014, όπως ισχύει.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 106349 (2015) Παράταση της διαδικασίας αξιολόγησης και έλεγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 81227 (2015) Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης Α2-704/04-08-2014 (ΦΕΚ 2126 Β) «Σύσταση Τριμελών Επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν.4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 118)».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Aριθ. 70867 (2015) Παράταση της διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Α2-704 (2014) Σύσταση Τριμελών Επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄118).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Α2-71 (2014) Έκδοση - Ανανέωση παραγωγικών αδειών πώλησης «Τυροκομικών Προϊόντων» σε Λαϊκές Αγορές της Χώρας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ.: Α2-1209 (2013) «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α) που αφορούν μεταβιβάσεις επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών».
ΑΝΟΙΓΜΑ