• ογα

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 44/2018 (28.09.2018) - Έναρξη και διακοπή της ασφάλισης στον ΕΦΚΑ των ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών τέως ΟΓΑ
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 32/2018 (24.07.2018) - Εξαγορά του οφειλόμενου χρόνου πρόσθετης ασφάλισης στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών τ. Ο.Γ.Α. με καταβολή εισφορών στον ΕΦΚΑ
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Δ.15/Δ'/20097/522 (02.05.2018) - Διαδικασία καταβολής εισφοράς εξαγοράς στον ΕΦΚΑ για την αναγνώριση του οφειλόμενου χρόνου πρόσθετης ασφάλισης στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του πρώην ΟΓΑ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 21/2018 (27.04.2018) - Εκκαθάριση εισφορών Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Φ.10043/οικ. /27751/824 (16.6.2017) - «Διευκρινίσεις αναφορικά με τη συνταξιοδότηση από τον ΕΦΚΑ των ασφαλισμένων στον πρ. ΟΓΑ, μετά την ισχύ του ν.4387/2016»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 25598/1452 (2.6.2017) - Τροποποίηση της 61501/3398/30-12-2016 (ΦΕΚ Β΄4330) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων στον ΟΓΑ από 1.1.2017».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5/2017 (8.2.2017) - «Ένταξη των μισθωτών του τ.Ο.Γ.Α. στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4387/2016 »
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3/2017 (25.1.2017) - Κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Αυτοαπασχολούμενων Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών (ΟΓΑ) από 01/01/2017»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Φ.80000/οικ.60298/1472 (23.12.2016) - Προθεσμία καταβολής, από 1.1.2017, των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων, ελευθέρων επαγγελματιών και εμμίσθων, οι οποίοι έως την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ και του ΟΓΑ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. οικ. 61501/3398 (30.12.2016) - Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων στον ΟΓΑ από 1.1.2017.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.πρωτ.: Φ.80000/οικ.60304/1473 (23.12.2016) - «Υπαγωγή μισθωτών στην ασφάλιση του ΙΚΑ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο.Γ.Α. ΑΡΙΘ. 8/2016 (6.12.2016) - «Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 147/2016 - Δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 46§5 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας περί προληπτικών ή διασφαλιστικών μέτρων, σε σχέση με το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων, το χαρτόσημο από μισθώσεις ακινήτων και την εισφορά ΟΓΑ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΓΑ ΑΡΙΘ. 2/2016 (2.3.2016) - «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ικανότητας από τον ΟΓΑ σε πολίτες τρίτων χωρών που υπάγονται στις διατάξεις του αρθρ. 8, παρ. 23 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄)».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΓΑ ΑΡΙΘ. 7/2015 (2015) «Αναγνώριση χρόνου Δημόσιας Υπηρεσίας ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΓΑ ΑΡΙΘ. 5/2015 (2015) “Αύξηση του ποσοστού της ασφαλιστικής εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη που παρακρατείται από τις κύριες συντάξεις του ΟΓΑ από 4% σε 6%”
ΑΝΟΙΓΜΑ

Φ. 10034/οικ.32745/813 (2015) «Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 30 του Ν.4331/2015»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (2015) Οδηγοί ΟΓΑ (Ασφαλισμένου - Συνταξιούχου - Νέων οικογενειακών επιδομάτων - έντυπο Α21)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ο.Α.Ε.Ε. αρ. πρωτ. ΔΙΑΣΦ/Φ9/2/188243 (2015) Τροποποίηση των τιθέμενων με την εγκύκλιο 80/2010 της Διοίκησης κριτηρίων ελέγχου των προϋποθέσεων υπαγωγής στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ στις προαιρετικές περιοχές ασφάλισης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 1 (2015) Σχετικά με τον χαρακτηρισμό προσώπων με χρόνο ασφάλισης πριν την 1/1/1993 στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) ως «παλαιών» ή «νέων» ασφαλισμένων.
ΑΝΟΙΓΜΑ