• δανειοληπτες

Αριθμ. 52246/3173 (26.01.2018) - Ρυθμίσεις αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών που χορηγήθηκαν από ίδια κεφάλαια του καταργηθέντος ΟΕΚ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 121491 (06.11.2017) - Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Κέντρων Ενημέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. 88830 (10.07.2017) - Καθορισμός εδρών των Κέντρων Ενημέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. 88823 (10.07.2017) - Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Κέντρων Ενημέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.) .
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 219/2016 - Παρακράτηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.& Δανείων) τοκοχρεωλυτικών δόσεων δανείου, από τις μεταβιβασθείσες, στην οικογένεια αποβιώσαντος δανειολήπτη, συνταξιοδοτικές παροχές.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Π.Α.Θ. Αριθμ.απόφ. 195/1/29.07.2016 - Αναθεώρηση του κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4346 (2015) Επείγουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Π.Α.Θ. Αριθμ. απόφ. 148/10/5.10.2015 (2015) Τροποποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Aριθμ. 70888 (2015) Κατηγοριοποίηση ήδη εκκρεμών αιτήσεων και αιτήσεων που υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4336/2015 (Α΄ 94/14-8-2015), που προβλέπεται από την παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν. 3869/2010» (Α΄ 130/3-8-2010).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Π.Α.Θ. Αριθμ. απόφ. 129/2/16.2.2015 (2015) Τροποποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Ε.Τ.Ε. Αριθμ. πράξης: 47/9.2.2015 (2015) Τροποποίηση της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) 42/30.05.2014, «Πλαίσιο εποπτικών υποχρεώσεων για τη διαχείριση των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων» - Κατάργηση της Εγκυκλίου Διοίκησης 13/30.7.2009 της Τράπεζας της Ελλάδος.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Π.Α.Θ. Συνεδρίαση 116/1 της 25-8-2014 (2014) Θέσπιση του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ