• επιδοματα

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 41/2018 (12.09.2018) - Επέκταση χορήγησης του εξωιδρυματικού επιδόματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4554/2018.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1125/2018 (29.06.2018) - Συμπληρωματικές διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή της ΠΟΛ.1097/2018 εγκυκλίου σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση ειδικού επιδόματος οργάνου που χορηγείται στους μουσικούς των Κρατικών Ορχηστρών Αθηνών και Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1097/2018 (22.05.2018) - Φορολογική μεταχείριση ειδικού επιδόματος οργάνου που χορηγείται στους μουσικούς των Κρατικών Ορχηστρών Αθηνών και Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. Αριθμ. Πρωτ. Τ01/652/34 (10.04.2018) - Χορήγηση επιδομάτων από ΕΤΕΑΕΠ βάσει του άρθρου 96 παρ. 5 του Ν. 4387/16.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4520/2018 ΦΕΚ Α’ 30 (22.02.2018) - Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 152/2017 - Συμβατότητα των άρθρων 1 του Κεφαλαίου Α΄ και 2 του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4472/2017, με το ισχύον Σύνταγμα, το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, και τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε..
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Δ24α/Φ.32/Γ.Π.3095/61 (21.2.2017) - Παροχή πληροφοριών σχετικά με τη χορήγηση προνοιακών επιδομάτων σε εργαζόμενους ΑμεΑ σε Κοιν.Σ.Επ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1190 (15.12.2016) - Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 288/2016 γνωμοδότησης του ΝΣΚ. Φορολογική μεταχείριση αποδοχών δικαστικών λειτουργών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 288/2016 Φορολογική μεταχείριση αποδοχών δικαστικών λειτουργών και λειτουργών ΝΣΚ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔ/Φ.16/οικ.25674 (3.10.2016) - Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, ως δικαιολογητικού για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, αρμοδιότητας του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ.Πρωτ: /2223/ΑΤΚΕ 0007843 ΕΞ 2016 (19.9.2016) - Φορολόγηση ειδικού επιδόματος Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 3526/07
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ι.Κ.Α. 21/2016 (6.7.2016) - «Ενημέρωση περί των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 10 και της παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν. 4387/2016».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ. Φ80000/οικ.26034/1064 (30.6.2016) - Γνωστοποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του αρ. 10 και της παρ. 3 του αρ. 27 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α΄ 85). Καταβολή οικογενειακής παροχής, επιδομάτων τέκνων και προσαύξησης της σύνταξης λόγω συζύγου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΓΑ ΑΡΙΘ. 5/2016 (28.6.2016) - «Διαδικασία χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ.Πρωτ:ΑΤΚΕ 1078054 ΕΞ 2016/1295 (23.5.2016) - Η με αριθμ. πρωτ. 4281/28-3-2016 ερώτηση Θέσπιση ακατάσχετου λογαριασμού για τα Προνοιακά Επιδόματα που καταβάλλονται στους πολίτες από τους Δήμους - Η με αριθμ. πρωτ. 4281/28-3-2016 ερώτηση
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. πρ.: Φ.1500/30091/1230(15) (17.3.2016) - Απάντηση σε ερωτήματα αναφορικά με τη χορήγηση εξωϊδρυματικού επιδόματος του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. με χρόνο Ο.Γ.Α. και Δημοσίου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Δ22/οικ. 7110/222 (16.2.2016) - Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ27/οικ. 15239/645/2013 (ΦΕΚ 1227/Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης όπως ισχύει, σχετικά με τον καθορισμό της διαδικασίας χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/76/οικ.40155 (2015) Ενημέρωση για την έκδοση της υπ΄ αριθ. 244/2015 Γνωμοδότησης του Ε’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με τις αποδοχές κατά τη διάρκεια αναστολής άσκησης καθηκόντων
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4354 (2015) Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. [Τελευταία κωδικοποίηση με τον 4394/2016]
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΣΚ 244/2015 (2015) Αποδοχές υπαλλήλου κατά τον χρόνο που αυτός τελεί σε καθεστώς αναστολής άσκησης καθηκόντων.
ΑΝΟΙΓΜΑ