• συμβολαιογραφοι

ΠΟΛ 1182/2018 (28.09.2018) - Διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4509/2017 ΦΕΚ Α’ 201 (22.12.2017) - Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 72386 (2015) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 111376/31-12-2011 (Β΄13/2012) απόφασης «Καθορισμός δικαιωμάτων Συμβολαιογράφων».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ: 98535 (2014) «Αποζημίωση των προσώπων που προσφέρουν υπηρεσίες στο πλαίσιο του συστήματος παροχής νομικής βοήθειας και της διαδικασίας εκκαθάρισης και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την αποζημίωση των δικηγόρων υπηρεσίας και δικαστικών επιμελητών που παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της παροχής νομικής βοήθειας».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ12A 1066053 ΕΞ 2014 (2014) «Παρακράτηση φόρου επί των αμοιβών των συμβολαιογράφων»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ. Δ12Α 1044256 ΕΞ 2014 (2014) Κατάργηση των υποχρεώσεων του άρθρου 81 του ν. 2238/1994.
ΑΝΟΙΓΜΑ

N.4182 (2013) Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: Δ13 ΦΜΑΠ 1048299 ΕΞ 2013 (2013) Διευκρινίσεις για το πιστοποιητικό του άρθρου 48 του ν. 3842/2010.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Κ.Υ.Α. Αριθμ. 67506 (2012) Α. Καθορισμός αποζημίωσης των προσώπων που προσφέρουν υπηρεσίες στο πλαίσιο του συστήματος παροχής νομικής βοήθειας και Β. Καθορισμός της διαδικασίας εκκαθάρισης και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την αποζημίωση των δικηγόρων υπηρεσίας, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών και άλλων προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της παροχής νομικής βοήθειας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:Δ12Α 1072976 ΕΞ 2012 (2012) Φορολογική αντιμετώπιση ειδικής αποζημίωσης που καταβάλλεται σε αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, κ.λπ. που διορίζονται κατά την διενέργεια βουλευτικών εκλογών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Κ.Υ.Α. Αριθμ. 111376 (2011) Καθορισμός δικαιωμάτων συμβολαιογράφων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1265 (2011) Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58Α'/23-4-2010) σχετικά με τις υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων κατά τη σύνταξη συμβολαιογραφικών εγγράφων για τη μεταβίβαση ακινήτων με αντάλλαγμα ή με χαριστική αιτία ή τη δημιουργία εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα
ΑΝΟΙΓΜΑ

Π.Δ 95/2011 (2011) Εμπορική επικοινωνία Συμβολαιογράφων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΚΥΑ Αριθμ. 64854 (2011) Καθορισμός της αναλογικής αμοιβής των Συμβολαιογράφων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.3919 (2011) Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1205 (2010) Θέμα: Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων και προϊσταμένων κτηματολογικών γραφείων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1118 (2010) Παροχή διευκρινίσεων για την επιβολή ΦΠΑ στις αμοιβές συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών, δικηγόρων, κλπ. που υπάγονται στο ΦΠΑ από 1.7.2010.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1137 (2007) Τρόπος εμφάνισης των αμοιβών των συμβολαιογράφων στις εκδιδόμενες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών (Α.Π.Υ), στα τηρούμενα βιβλία τους δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και στις συγκεντρωτικές καταστάσεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1049901 (2006) Παροχή διευκρινίσεων για τα ακαθάριστα έσοδα των συμβολαιογράφων που περαιώνουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν.3296/2004.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2005) Καθορισμός δικαιωμάτων συμβολαιογράφων.
ΑΝΟΙΓΜΑ