• δανεια

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1049915 ΕΞ 2018 (28.03.2018) - Εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 27 του ν.4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 121491 (06.11.2017) - Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Κέντρων Ενημέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. 88830 (10.07.2017) - Καθορισμός εδρών των Κέντρων Ενημέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. 88823 (10.07.2017) - Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Κέντρων Ενημέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.) .
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. πράξης Διοικητή ΤτΕ 2680/20.06.2017 - Λογιστική Κατάσταση που υποβάλλουν οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος για στατιστικούς σκοπούς.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Ε.Τ.Ε. Αριθ. πράξης 118/19.5.2017 - Πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του ν. 4354/2015 - Αντικατάσταση της ΠΕΕ 95/27.5.2016 .
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Π.Α.Θ. Αριθμ. απόφ. 221/2/17.3.2017 - Εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας σε οφειλέτες των υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2203 ΕΞ (24.10.2016) - «Μεταφορά της λογιστικής παρακολούθησης δανειακών συμβάσεων υποκαταστήματος στα βιβλία του κεντρικού»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1181 (6.12.2016) - Παροχή διευκρινίσεων για τις διατάξεις των άρθρων 48 παράγραφος 6 και 72 παράγραφος 40 του Κ.Φ.Ε., όπως προστέθηκαν με το άρθρο 8 του ν.4378/2016 σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Π.Ε.Ε. Αριθμ. Πράξης 102/30.8.2016 - Τροποποίηση της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) 42/30.05.2014, «Πλαίσιο εποπτικών υποχρεώσεων για τη διαχείριση των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 219/2016 - Παρακράτηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.& Δανείων) τοκοχρεωλυτικών δόσεων δανείου, από τις μεταβιβασθείσες, στην οικογένεια αποβιώσαντος δανειολήπτη, συνταξιοδοτικές παροχές.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Π.Α.Θ. Αριθμ.απόφ. 195/1/29.07.2016 - Αναθεώρηση του κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1362 ΕΞ (23.6.2016) - «Λογιστικός χειρισμός στην διαγραφή ποσού δανείου»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Ε.Τ.Ε. Αριθ. Πράξης: 95/27.05.2016 (2016) - Αντικατάσταση της ΠΕΕ 82/8.3.2016 «Πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών διαχείρισης ή απόκτησης απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων από δάνεια σε καθυστέρηση (Ν. 4354/2015)» .
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Ε.Τ.Ε. Αριθμ. πράξης 82/8.3.2016 (2016) Πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών διαχείρισης ή απόκτησης απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων από δάνεια σε καθυστέρηση (Ν. 4354/2015).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4354 (2015) Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. [Τελευταία κωδικοποίηση με τον 4394/2016]
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. 130377 (2015) Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν. 3869/2010 (ΦΕΚ Α΄130) όπως ισχύει.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4346 (2015) Επείγουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Π.Α.Θ. Αριθμ. απόφ. 148/10/5.10.2015 (2015) Τροποποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. οικ. 2/43758/0025 (2015) Όροι και προϋποθέσεις για συνέχιση ισχύος της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου σε περιπτώσεις αναστολής καταβολής δόσεων δανείων που έχουν χορηγηθεί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ