• ΕΤΟΣ - 2008

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΙΚΑ - Εργατικά

ΟΔΗΓΙΑ 2008/94/ΕΚ (2008) ΟΔΗΓΙΑ 2008/94/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2008 περί προστασίας των μισθωτών σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη (Κωδικοποιημένη έκδοση)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 12311/08 (2008) Καθορισμός των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη και της διαδικασίας κατάρτισης της έκθεσης της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 3386/2005, καθώς και των ειδικότερων όρων για τη μετάκληση για εξαρτημένη εργασία υπηκόων τρίτων χωρών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

26 (2008) Αύξηση ημερομισθίου ανειδικεύτου εργάτη από 1/1/2008 μέχρι 30/4/2009. Αναπροσαρμογή παραπληγικού επιδόματος από 1/1/2008 μέχρι 31/8/2008 και από 1/9/2008 μέχρι 30/4/2009.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2008) Κατώτατα όρια και μισθών και ημερομισθίων από 1/1/2008 έως 31/12/2009.
ΑΝΟΙΓΜΑ

8 (2008) Περί της δυνατότητας επικύρωσης αντιγράφων εκκαθαριστικών σημειωμάτων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων από τις Διοικητικές Αρχές και τα Κ.Ε.Π.
ΑΝΟΙΓΜΑ