• ΕΤΟΣ - 2008

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Φορολογική νομοθεσία

Ν.3728 (2008) Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΝΟΜΟΣ: 3723 (2008) Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 3722 (2008) Κύρωση της τροποποίησης των Άρθρων Συμφωνίας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τη διεύρυνση της επενδυτικής αρμοδιότητας αυτού.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.3714 (2008) Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.3697 (2008) Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Π.Δ 115/2008 (2008) Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Π.Δ 116/2008 (2008) Τροποποίηση του π.δ. 51/2006 (Α’ 53) «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών.».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.3693 (2008) Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.3691 (2008) Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Π.Δ.101/2008 (2008) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2004/114/ΕΚ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό τις σπουδές ή την εθελοντική υπηρεσία
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.3670 (2008) Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου, εισοδηματική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.3667 (2008) Θέματα ειδικών επιδοτήσεων ανεργίας και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.3668 (2008) Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του ν.δ. 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κώδικα» και άλλες διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.3661 (2008) Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

N.3660 (2008) Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις για τους αποχωρούντες από την υπηρεσία δικαστικούς λειτουργούς και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Π.Δ 37/2008 (2008) Χορήγηση γονικής άδειας και άδειας απουσίας σε εργαζόμενους με σχέση ναυτικής εργασίας σε εμπορικά πλοία, σύμφωνα με την οδηγία 96/34/ΕΚ του Συμβουλίου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.3655 (2008) Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

N.3649 (2008) Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

N.3631 (2008) Σύσταση Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.3634 (2008) Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών - Απαλλαγή πρώτης κατοικίας - Ενιαίο τέλος ακινήτων - Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου καυσίμων και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ