• ΕΤΟΣ - 2009

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Φ.Π.Α.

ΠΟΛ. 1157 (2009) Κατάργηση της ΑΥΟΟ 1088566/7245/1101/ΠΟΛ.1124/15-9-2009.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1142 (2009) Εφαρμογή διατάξεων Φ.Π.Α. στην προμήθεια εξόφλησης λογαριασμών Οργανισμών κοινής ωφελείας και επιχειρήσεων τηλεφωνίας από μέλη Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιγνιδιών Πρόγνωσης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1141 (2009) - Χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2009.
- Όροι και προϋποθέσεις υποβολής της εμπρόθεσμης πιστωτικής ή μηδενικής εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (TAXISnet) των υποκειμένων, των οποίων η διαχειριστική τους περίοδος λήγει την 31/12/2009.
- Υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή για τους τηρούντες βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1137 (2009) Παράταση προθεσμίας υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με ημερομηνία λήξης 26.10.009, που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1136 (2009) Κοινοποίηση διατάξεων του νόμου 3763/2009, για θέματα Φ.Π.Α..
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1135 (2009) Κοινοποίηση της Κ.Υ.Α. αριθ. 71611/2874/Φ1/2009 (ΦΕΚ 1752/Β//25.8.09) και παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή της.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1133 (2009) Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 181 Α΄16/09/2009) και οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή τους.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1091531/7453/1653/Δ0014 (2009) - Υποβολή ανακεφαλαιωτικών πινάκων για πράξεις που πραγματοποιούνται από 01/01/2010.
- Κοινοποίηση οδηγιών για την συμπλήρωση των εντύπων των ανακεφαλαιωτικών πινάκων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1127 (2009) - Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών (έντυπο 047 – Φ.Π.Α., έκδοση 2009, Φ4/ΤΑXIS).
- Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών (έντυπο 052 – Φ.Π.Α., έκδοση 2009, Φ5/ΤΑXIS).
- Υποχρεωτική υποβολή των αρχικών και εμπρόθεσμων, ανακεφαλαιωτικών πινάκων με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου (ΤΑΧISnet).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1123 (2009) Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών για την επιστροφή Φ.Π.Α. έτους 2008 στους αγρότες.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1124 (2009) Τροποποίηση της ΑΥΟΟ 1060481/4643/810/ΠΟΛ 1073/21-7-2004.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1104 (2009) Κοινοποίηση διατάξεων του ν.3790/2009 (ΦΕΚ Α/143/7.8.2009) «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθμιση φορολογικών θεμάτων, θεμάτων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1105 (2009) Διευκρινίσεις για τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3756/2009 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του ν. 3790/2009.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1101 (2009) Φορολογική αντιμετώπιση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων μέχρι 10 kWp σε κτιριακές εγκαταστάσεις κατοικιών ή πολύ μικρών επιχειρήσεων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1099 (2009) Έλεγχος υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. (περιοδικών και εκκαθαριστικών) κατά τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων και την υποβολή καταστάσεων αθεώρητων στοιχείων κατ΄ εφαρμογήν των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1094 (2009) Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος για την έκδοση, διάθεση και έλεγχο διακίνησης ονομαστικών αριθμημένων εισιτηρίων των αγώνων επαγγελματικού αθλητισμού με τη χρήση Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1095 (2009) Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 8 και της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου ν.3763/09 και οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή τους.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1071 (2009) Εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών ατομικών επιχειρήσεων στην περίπτωση ύπαρξης επαγγελματικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1067 (2009) Τρόπος υπολογισμού και απόδοσης Φ.Π.Α. από τους εκμεταλλευτές Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ) για τo έτος 2009.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1058 (2009) Παράταση προθεσμίας υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με ημερομηνία λήξης 26.4.009, που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet.
ΑΝΟΙΓΜΑ