• ΕΤΟΣ - 2009

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Έλεγχος / Μητρώο / Λοιπά

ΠΟΛ. 1159 (2009) Παράταση προθεσμίας για εμπρόθεσμη προμήθεια ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2010.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1157 (2009) Κατάργηση της ΑΥΟΟ 1088566/7245/1101/ΠΟΛ.1124/15-9-2009.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1156 (2009) Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3808/2009.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1154 (2009) Οδηγίες για την εντατικοποίηση των φορολογικών ελέγχων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1155 (2009) Αποστολή ελεγκτικών αποτελεσμάτων στη Διεύθυνση Ελέγχου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1149 (2009) Διευκρινίσεις για τη διάθεση σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2010 ως προς την ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας των οχημάτων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/917/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Νοεμβρίου 2009 για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1143 (2009) Παροχή οδηγιών για τη λήψη μέτρων προστασίας, στις περιπτώσεις όπου δεν υφίσταται καθορισμός οριογραμμών αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού ενόψει της νομολογιακής προσέγγισης επί του θέματος από την υπ’ αριθμ. 3356/2008 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1144 (2009) Τροποποιήσεις της 1111400/939/0013 Α.Υ.Ο.Ο., «Αποκατάσταση ελλείψεων των στοιχείων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) μέσω τηλεφωνικού κέντρου και διαδικτύου», όπως ισχύει.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1145 (2009) Διάθεση και διακίνηση ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας και ειδικού φόρου επιβατικών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών ιδιωτικής χρήσης μεγάλου κυβισμού, έτους 2010.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1148 (2009) Οδηγίες για την αποστολή στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2009.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1141 (2009) - Χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2009.
- Όροι και προϋποθέσεις υποβολής της εμπρόθεσμης πιστωτικής ή μηδενικής εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (TAXISnet) των υποκειμένων, των οποίων η διαχειριστική τους περίοδος λήγει την 31/12/2009.
- Υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή για τους τηρούντες βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1140 (2009) Καθορισμός δεύτερης, υπενθυμηστικής επιστολής για την αποκατάσταση ελλείψεων των στοιχείων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων μέσω τηλεφωνικού κέντρου και διαδικτύου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1139 (2009) Κοινοποίηση πίνακα περιοχών στις οποίες διενεργήθηκε με μέριμνα του Δημοσίου ομαδική καταπολέμηση δάκου της ελιάς κατά το ελαιοκομικό έτος 2009 - 2010.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1097289/0006Δ (2009) Παροχή διευκρινίσεων σε θέματα εκπροσώπησης των πολιτών στις Διοικητικές Αρχές από δικηγόρους.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1132 (2009) Κοινοποίηση «Εγκυκλίου 27» του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1134 (2009) Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης της έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1131 (2009) Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 1 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 181 Α΄/16-9-09).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1127 (2009) - Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών (έντυπο 047 – Φ.Π.Α., έκδοση 2009, Φ4/ΤΑXIS).
- Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών (έντυπο 052 – Φ.Π.Α., έκδοση 2009, Φ5/ΤΑXIS).
- Υποχρεωτική υποβολή των αρχικών και εμπρόθεσμων, ανακεφαλαιωτικών πινάκων με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου (ΤΑΧISnet).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1130 (2009) Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 6, 7, 8 και 11 του ν.3790/2009 (ΦΕΚ Α 143) «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθμιση φορολογικών θεμάτων, θεμάτων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις».
ΑΝΟΙΓΜΑ