• ΕΤΟΣ - 2009

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Φορολογική νομοθεσία

Ν.3811/2009 (2009) Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρόθεση (Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2004/80/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Απριλίου 2004) και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

N.3808 (2009) Έκτακτη οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης,
έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των μεγάλων επιχειρήσεων και
της μεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2009) ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ Α' 219 / 2/11/2009 (2009) Αναπροσαρμογή των τελών κυκλοφορίας οχημάτων και κατάργηση του μέτρου απόσυρσης οχημάτων καθώς και διατάξεων της από 16.9.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ Α' 218 / 29/10/2009 (2009) Αναστολή εφαρμογής διατάξεων τακτοποίησης ημιυπαίθριων και λοιπών κλειστών χώρων που άλλαξαν χρήση.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Π.Δ. 163/2009 (2009) Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 78/1963 «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, καθώς και της διαδικασίας χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας αυτών» (Α΄ 34), όπως ισχύει.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ - Α΄ 181 - 16/9/2009 (2009) Ρύθμιση θεμάτων Φ.Π.Α., επισφαλών απαιτήσεων, ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, αναπροσαρμογή ποσού οφειλών προς ασφαλιστικά ταμεία και αναστολή πλειστηριασμών από πιστωτικά ιδρύματα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.3801/09 (2009) Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης
ΑΝΟΙΓΜΑ

N.3790 (2009) Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής,
επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής,
ρύθμιση φορολογικών θεμάτων,
θεμάτων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

N.3784 (2009) Αναθεώρηση Διατάξεων του ν. 703/1977 περί Ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

N.3777 (2009) Διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

N.3775 (2009) Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

Π.Δ.74/2009 (2009) Οργανισμός Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Π.Δ. 65/2009 (2009) Οργανισμός Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
ΑΝΟΙΓΜΑ

N.3763 (2009) Ενσωµάτωση Οδηγιών 2006/98/ ΕΚ, 2008/8/ΕΚκαι 2007/ 74/EK, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/ 69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

N.3758 (2009) Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

N.3752 (2009) Τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.3756 (2009) Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και
λοιπές διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.3746-A’ 27 (2009) Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ