• ΕΤΟΣ - 2010

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Έλεγχος / Μητρώο / Λοιπά

ΚΥΑ Αριθ. 14937/2050/ΦΓ9.1 (2010) Καθορισμός των οργάνων και της διαδικασίας επιβολής, του είδους και του ύψους των κυρώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 35 του ν. 3844/2010, των κριτήριων επιμέτρησής τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΚΥΑ Αριθμ. 16597/ΦΕΚ Β' 2156 (2010) Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), χωρίς οδηγό.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ.:ΔΕΦΚΒ 5055317ΕΞ2010 (2010) Κοινοποίηση της αριθ. ΔΕΦΚ 5055139 ΕΞ 2010/31.12.2010 Α.Υ.Ο. για τον καθορισμό της Σταθμισμένης Μέσης Τιμής (Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των βιομηχανοποιημένων καπνών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ.: Δ33Α5055146ΕΞ2010 (2010) Κοινοποίηση της αριθ. Δ33Α5055143ΕΞ2010/ 31-12-2010 Α.Υ.Ο. «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των διαδικασιών ένταξης των ενδιαφερομένων επιτηδευματιών στο μητρώο Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης (ΔΙΠΕΘΕ), του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου θέρμανσης, υπηρεσίες ελέγχου καθώς και διαδικασία για την παραλαβή πετρελαίου θέρμανσης από πρόσωπα που δεν είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο της ΔΕΗ και οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια καλύπτονται από Αυτόνομους Σταθμούς Ενέργειας».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ.:Δ33Α5055143 ΕΞ2010 (2010) «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των διαδικασιών ένταξης των ενδιαφερομένων επιτηδευματιών στο μητρώο Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης (ΔΙΠΕΘΕ), του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρήσης του πετρελαίου θέρμανσης, υπηρεσίες ελέγχου καθώς και διαδικασία για την παραλαβή πετρελαίου θέρμανσης από πρόσωπα που δεν είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο της ΔΕΗ και οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια καλύπτονται από Αυτόνομους Σταθμούς Ενέργειας»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: 1176529 /ΔΕ-Β’ (2010) Αποστολή πίνακα καταληκτικών ημερομηνιών διαδικασιών περαίωσης βάσει των διατάξεων των άρθρων 1 έως 13 του ν.3888/10.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1001 (2010) Παράταση προθεσμίας προμήθειας ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας 2011
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1207 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (2010) Έναρξη εφαρμογής της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδας-Καναδά.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Δ16Α 1175427 ΕΞ 2010 (2010) Διαβίβαση της εγκυκλίου 19 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιματικής αλλαγής και παροχή πρόσθετων οδηγιών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. πρωτ. : 2/91118/0026 (2010) «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1205 (2010) Θέμα: Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων και προϊσταμένων κτηματολογικών γραφείων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΥΠΕΚΑ Αρ. Πρωτ. οικ 57319 (2010) Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθ. 5 του ν. 3843/2010
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1200 (2010) «Έναρξη ισχύος των διατάξεων των άρθρ.41 και 41α του ν.1249/82 και 14 του ν.1473/84 και καθορισμός τιμών εκκίνησης και συντελεστών αυξομείωσής τους για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές εντός 4.489 οικισμών των Νομών Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Πέλλας, Πιερίας, Χαλκιδικής, Κοζάνης, Ιωαννίνων, Λάρισας, Μαγνησίας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Λέσβου, Κυκλάδων, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ.: Δ18Β 5054857 ΕΞ 2010 (2010) «Παρέχονται οδηγίες σχετικά με τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας IX επιβατικών οχημάτων που τελούν σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής για το έτος 2011, καθώς και τον υπολογισμό, επί τη βάσει των τελών αυτών, του τέλους ταξινόμησης των οχημάτων των άρθρων 122 και 125 του Ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α)»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1199 (2010) Θέμα: Παράταση προθεσμιών και διαδικασίες εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 1 έως 13 του ν.3888/2010.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: ΔΕΦΚ Γ 5054303 ΕΞ 2010 (2010) Οδηγίες για την έναρξη της Φάσης 2 Λειτουργικό Στάδιο 1 (Phase 2-FS1) του Συστήματος EMCS την 1η Ιανουαρίου 2011.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1195 (2010) «Περί κλεισίματος των βιβλίων των Υπολόγων Διαχειριστών του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, που επιχορηγούνται ή χρηματοδοτούνται από το Δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, οικονομικού έτους 2010»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1196 (2010) Συμπλήρωση της 1109793/6134-11/0016/24.11.99 (ΦΕΚ 2134, τ. Β’) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, περί Αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1194 (2010) Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 3900/2010.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1192 (2010) Εφαρμογή διατάξεων άρθρου 17 ν. 3833/2010 περί του ειδικού φόρου σε είδη πολυτελείας.
ΑΝΟΙΓΜΑ