• ΕΤΟΣ - 2010

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΙΚΑ - Εργατικά

ΥΠ. Εργασίας Αρ. Πρωτ.: 26359/720 (2010) Εγκύκλιος εφαρμογής Υπουργικής απόφασης 26358/719/29-12-2010 (ΦΕΚ 2140/Β’/2010) Α’ εξαμήνου 2011 "Επιμόρφωση εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους εφόσον αυτές υπάγονται στην Γ’ κατηγορία σύμφωνα με το άρθρο 10 του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (ν. 3850/2010) και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους – Προγράμματα Α’ εξαμήνου 2011".
ΑΝΟΙΓΜΑ

Υπ.Εργασίας Αρ. Πρωτ.: 26361/722 (2010) Εγκύκλιος εφαρμογής Υπουργικής απόφασης 26360/721/29-12-2010 (ΦΕΚ 2140/Β’/2010) Α’ εξαμήνου 2011."Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας – Προγράμματα Α’ εξαμήνου 2011.").
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΚΥΑ Υπ. Εργασίας Αρ. Πρωτ.: Ζ1-1398/20-12-2010 (2010) Υποδείγματα των πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 7 του ν.3869/31-7-2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄130).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Aρ. Πρωτ.: 25231/Δ1 8448 (17.12.2010) - Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. Γ32/529 (2010) «Παρακράτηση φόρου από ελευθέρια επαγγέλματα».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Υπ. Εργασίας Aριθ. Πρωτ.: οίκ. 2266 (2010) Άσκηση διαδικασίας αυτοφώρου, σε περίπτωση μη καταβολής επιδόματος εορτών Χριστουγέννων (Δώρο Χριστουγέννων).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Υπ.Εργασίας Αριθ. Πρωτ.: Φ.80000/οικ.20685/1190 (2010) «Απασχόληση συνταξιούχων - Αντικατάσταση άρθρου 63 του ν.2676/1999»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Α.Π. : Φ80000/ 24506/1853 (2010) Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10, παρ. 17, του ν. 3863/2010 για τις μητέρες ανηλίκων τέκνων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΚΥΑ Αριθ. Πρωτ: 20537/752 (2010) Κατάρτιση Ειδικού Τριετούς Προγράμματος ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 2.300 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (A.με.Α), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και Προγράμματος Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής 3ιευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (A.με.Α).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Κ.Υ.Α. Αριθμ. 0.18808/Οικ.3.3073 (2010) Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων μικρών επιχειρήσεων, που απασχολούν 20-49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Κ.Υ.Α. Αριθ. Πρωτ: 20535/751 (2010) Κατάρτιση Προγράμματος Επιχορήγησης 800 Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (A.με.Α), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες και Αποφυλακισμένων ατόμων και Προγράμματος Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (A.με.Α).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Κ.Υ.Α.Αριθμ. 0.18806/Οικ.3.3072 (2010) Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζόμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που απασχολούν 1-49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β’).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Κ.Υ.Α. Αριθμ. 13251/531 (2010) Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 10.000 ανέργων ηλικίας 16-24 ετών νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα με επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών, με τη δυνατότητα συνέχισης της επιχορήγησης για επιπλέον δώδεκα (12) μήνες, εφόσον η σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας μετατραπεί σε σύμβαση εργασίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Κ.Υ.Α. Αριθ. Πρωτ: 18518/742 (2010) Επιχορήγηση ξενοδοχειακών επιχ/σεων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 70 (2010) Πρόγραμμα διατήρησης 10.000 θέσεων εργασίας με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΙΚΑ Αριθμ. Πρωτ. Ε41/282 (2010) Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 5, 6. 9 &10 του κεφ. β΄ του Ν.3843/2010.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΙΚΑ Αριθμ. Πρωτ. E41/280 (2010) Περί απογραφής έργων Φωτοβολταϊκών Συστημάτων ή Φωτοβολταϊκών Πάρκων που κατασκευάζονται από ιδιώτες.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΙΚΑ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/1/212 (2010) «Βεβαιώσεις εργοδοτών εποχικά απασχολουμένων »
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. Σ70/49 (2010) Συμπληρωματικές οδηγίες για την υποχρεωτική αναγραφή του Α.Μ.Κ.Α. στα Δελτία Αναγγελίας Νέου Συνταξιούχου και Μεταβολών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. Σ70/46 (2010) Υποχρεωτική αναγραφή του Α.Μ.Κ.Α. στο Δελτίο Αναγγελίας Νέου Συνταξιούχου (Δ.Α.Ν.Σ.) και Δελτίο Αναγγελίας Μεταβολών (Δ.Α.Μ.).
ΑΝΟΙΓΜΑ