• ΕΤΟΣ - 2010

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Φορολογική νομοθεσία

Ν.3904/2010 (2010) Εξορθολογισμός και βελτίωση στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.3900 (2010) Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.3899 (2010) Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

N.3898 (2010) Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.3897/2010 (2010) Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας, εποπτεία και βελτίωση του θεσμού του τεχνικού ελέγχου οχημάτων για την προαγωγή της Οδικής Ασφάλειας και την προστασία του περιβάλλοντος, κύρωση Σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.3895 (2010) Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του δημόσιου τομέα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.3896 (2010) Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης - Εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.3894 (2010) Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Π.Δ 113/2010 (2010) Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.3892/2010 (2010) Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 3889 ΦΕΚ Α' 182 (14.10.2010) - Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Β1/47833/4534 (2010) Ίδρυση, οργάνωση, συγχώνευση, μετατροπή και λειτουργία των μεταφορικών εταιρειών, αποτίμηση του εισφερόμενου κεφαλαίου από την εκτιμητική επιτροπή του άρθρου 7 του ν. 3887/2010, έκδοση Αδειών Οδικών Μεταφορών
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.3888-10 (2010) Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών, διατάξεις για την αποτελεσματική τιμωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.3887 (2010) Οδικές εμπορευματικές μεταφορές
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.3884 (2010) Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, σχετικά με την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων από μετόχους εισηγμένων εταιρειών – Τροποποίηση και προσαρμογή του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 Περί ανωνύμων εταιρειών και του ν. 2396/1996.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.3877 (2010) Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.3873 (2010) Ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2006/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς εταιρειών ορισμένων μορφών και της οδηγίας 2007/63/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την απαίτηση για τη σύνταξη έκθεσης από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα σε περίπτωση συγχώνευσης ή διάσπασης ανωνύμων εταιρειών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.3874 (2010) Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΚΥΑ Aριθμ. ΔΕΦΚ 5036548 ΕΞ2010 (2010) Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιούχων προς επιστροφή προσώπων, των ποσοτήτων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, της διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ., και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/01 (Φ.Ε.Κ. 265/Α΄) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.3871 (2010) Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη
ΑΝΟΙΓΜΑ