• ΕΤΟΣ - 2011

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Εισόδημα

ΠΟΛ. 1003 (2011) Παράταση της προθεσμίας για υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων από τους υπαλλήλους της «Ο.Ε.Ο.Α. Αθήνα 2004», που εισέπραξαν εφάπαξ συνταξιοδοτική παροχή βάσει ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1266 (2011) Παράταση των προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών, τελών και βεβαιωμένων χρεών, που λήγουν την 30η Δεκεμβρίου 2011.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Α. Π. ΔΟΣ Α 1177722 ΕΞ 2011 (2011) Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 51 Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως προστέθηκε με το άρθρο 78 του ν. 3842/2010 (Α’ 58) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1259 (2011) Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 28 του ν.3986/1.7.2011 (ΦΕΚ 152 Α’)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1260 (2011) Κοινοποίηση διατάξεων της ΠΟΛ.1241/2011 Α.Υ.Ο. και παροχή οδηγιών για εντατικοποίηση έκδοσης των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων και λοιπά θέματα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. πρωτ. Δ12 1000318 ΕΞ 2012 (2011) Υποβολή της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. -Έντυπο Ε7-Φ-01.015) στην Δ.Ο.Υ., από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού και παράταση της προθεσμίας υποβολής της.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1257 (2011) Έκδοση βεβαιώσεων δαπανών που αφορούν σε επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτων προς φορολογούμενους, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1261 (2011) «Διαδικασία ηλεκτροδότησης των αυθαίρετων κατασκευών ή χώρων αυθαίρετης αλλαγής χρήσης που ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4014/2011».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ:Δ12 1174503 ΕΞ2011 (2011) Εκκαθάριση φορολογικών δηλώσεων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1253 (2011) Παράταση της προθεσμίας υποβολής της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ12 1173633 ΕΞ 2011 (2011) Υποβολή της Προσωρινής Δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και απόδοσης του φόρου στην Δ.Ο.Υ., από το Γ.Ε.Α., για τις αποδοχές που κατέβαλε κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, στο προσωπικό που απασχολείται στην Αμερικανική «ευκολία» Σούδας καθώς και παράταση της προθεσμίας υποβολής της.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ12 1173689 ΕΞ 2011 (2011) Υποβολή της Προσωρινής Δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και απόδοσης του φόρου στην Δ.Ο.Υ., από την Ε.Υ.Π., για τις αποδοχές που καταβάλλει σε ορισμένους δικαιούχους καθώς και παράταση της προθεσμίας υποβολής της προσωρινής δήλωσης του διμήνου Ιουλίου - Αυγούστου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1230 (2011) Καθορισμός διαδικασίας είσπραξης και απόδοσης του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1249 (2011) «Παράταση ισχύος των κωδικών πρόσβασης παλαιών χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ: Δ17Ε 5052988 ΕΞ2011 (2011) Παράταση προθεσμίας για την υπαγωγή στην ειδική ρύθμιση του άρθρου 19 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α’)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1248 (2011) Υπαγωγή εταιρειών παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου στο φορολογικό καθεστώς της μεταβατικής περιόδου της παρ. 12 του άρθρου 50 του ν.4002/2011.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1247 (2011) «Ύπαρξη ή μη υποκαταστήματος σε εργοτάξια κατασκευαστικών επιχειρήσεων όταν έχουν περαιωθεί οι εργασίες.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1241 (2011) Παράταση προθεσμίας υποβολής των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων για την περαίωση υποθέσεων με βάση τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 13 του ν. 3888/2010 και υποβολής οφειλόμενων δηλώσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4002/2011.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1246 (2011) Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 στα εισοδήματα από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους από 1-1-2012 και μετά με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα που θεσπίστηκε με τις διατάξεις του ν.4024/2011.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1235 (2011) Οδηγίες συμπλήρωσης κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης.
ΑΝΟΙΓΜΑ