• ΕΤΟΣ - 2011

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Έλεγχος / Μητρώο / Λοιπά

Κ.Υ.Α. Αριθμ. 111376 (2011) Καθορισμός δικαιωμάτων συμβολαιογράφων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1265 (2011) Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58Α'/23-4-2010) σχετικά με τις υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων κατά τη σύνταξη συμβολαιογραφικών εγγράφων για τη μεταβίβαση ακινήτων με αντάλλαγμα ή με χαριστική αιτία ή τη δημιουργία εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ: οικ.54706 (2011) Καθορισμός της διαδικασίας λύσης και εκκαθάρισης αμιγών επιχειρήσεων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και διαμερισμάτων
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ6Α1002017 ΕΞ2012 (2011) Ανασυγκρότηση των Επιτροπών Διοικητικής Επίλυσης Διαφοράς του ΔΕΚ Αθηνών και των ΠΕΚ Αθηνών και Πειραιώς, του άρθρου 70 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151Α), όπως συμπληρώθηκε και ισχύει με την υποπαράγραφο β’ της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του Ν. 3867/2010 (ΦΕΚ 128Α).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: οικ. 2/98253/0094 (2011) «Οδηγίες για το μητρώο δεσμεύσεων»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ. 58996 (2011) Προκήρυξη Προγράμματος για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της Συνέργειας και Δικτύωσης του νόμου 3908/2011, για το έτος 2011.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: Δ6Γ 1177129 ΕΞ 2011 (2011) «Τροποποίηση της αριθ. 1027320/678/0006Β/24-2-1998 (B 196) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών “Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιουμένων από τη Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου εντύπων στα υποσυστήματα ‘’Έσοδα - Έξοδα’’ και ‘’Δικαστικών Ενεργειών’’ του ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS ) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚ 5054302 ΕΞ2011 (2011) «Εφαρμογή της παρ.3 του αρ.20 του Ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α)»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1262 (2011) «Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη προμήθεια ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2012 και για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Κ.Υ.Α. Αριθμ. Πρωτ. 2/98017/0023/Α (2011) «Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς έτους 2012»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ. Κ1-3508 (2011) ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΏΝ ΕΚΘΈΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΏΝ ΚΈΝΤΡΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ ΤΗΣ ΧΏΡΑΣ
ΑΝΟΙΓΜΑ

Α.Π. 57863/Β. 2535 (2011) «Παράταση του Προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας και της κεφαλαιακής επάρκειας σύμφωνα με το Ν. 3723/2008»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. πρωτ. 2/78378/0022 (2011) «Καθορισμός αποζημίωσης στις ελεγκτικές ομάδες της παρ. 8 του άρθρου 16 του Ν. 3614/2007 »
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/οικ.29891 (2011) Τροποποίηση της υπ’αρ.5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/06/08/2010 ΦΕΚ Β’1403/06/09/2010 Υπ. Απόφασης με θέμα: «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. 17607 (2011) Παράταση προθεσμιών καταβολής τέλους λειτουργικής τακτοποίησης τουριστικών καταλυμάτων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ. Δ6/29826 (2011) Υποχρεώσεις διανομέων ενέργειας, διαχειριστών δικτύων διανομής και επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ενέργειας για την παροχή στοιχείων τελικής ενεργειακής χρήσης
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1260 (2011) Κοινοποίηση διατάξεων της ΠΟΛ.1241/2011 Α.Υ.Ο. και παροχή οδηγιών για εντατικοποίηση έκδοσης των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων και λοιπά θέματα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Κ.Υ.Α. Αρ. πρωτ.: 148893/ΙΑ (2011) «Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας λειτουργίας Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών (Ε.Ε.Σ.) και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης, σε εκτέλεση των διατάξεων του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63 Α)»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ: ΔΕΦΚ Γ5054272ΕΞ2011 (2011) Όροι και προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό των μικρών ανεξάρτητων ζυθοποιείων κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 87 του ν.2960/01.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1255 (2011) Χρησιμοποίηση Ειδοποιήσεων Τελών Κυκλοφορίας από το Διαδίκτυο
ΑΝΟΙΓΜΑ