• ΕΤΟΣ - 2011

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΙΚΑ - Ασφαλιστικά

Αριθ. Πρωτ: Φ. 10035/6605/378 (2011) Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης πριν τη συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α’).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. 23411/2131 (2011) Διαδικασίες είσπραξης, ελέγχου διαχείρισης, διάθεσης και δικαιολόγησης κονδυλίων του Ειδικού Λογαριασμού Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 95 (2011) «Αυτασφάλιση στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. απολυομένων ηλικίας 55 – 64 ετών, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.3863/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν.3996/2011»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 96 (2011) «Υπαγωγή στις διατάξεις του αρ. 10 του ν.2874/2000 απολυομένων ηλικίας 55 έως 64 ετών, εφόσον παραμένουν άνεργοι για τρείς (3) τουλάχιστον συνεχείς μήνες»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. Α21/449/18 (2011) «Σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 20 & 21 του Ν.3863/2010 και τον υπολογισμό ημερών ασφάλισης των προσώπων που αμείβονται με το εργόσημο»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. Γ99/1/204 (2011) «Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στα Υποκαταστήματα/Παραρτήματα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. αποκλειστικά για τη χορήγηση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Κ.Υ.Α. Αριθ. Πρωτ: Φ.90380/οικ.32290/4456 (2011) Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθμ. Φ.90380/25916/3294/3-11-2011 (ΦΕΚ Β, 2456)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Κ.Υ.Α. Αριθ. Φ.42000/31584/4324 (2011) Εκχώρηση και συμψηφισμός απαιτήσεων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από φαρμακευτικές εταιρείες προς νοσοκομεία ΕΣΥ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. Γ32/1382 (2011) «Παράταση λειτουργίας των ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ: Φ20021/27625/846 (2011) Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 3996/2011 στους φορείς επικουρικής ασφάλισης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2011) Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του προγράμματος πληρωμής των Παροχών ασθένειας μέσω Τραπεζών
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. Γ99/408 (2011) «Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του προγράμματος πληρωμής των Παροχών ασθένειας μέσω Τραπεζών»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ: Φ.11321/25754/1695 (2011) «Χορήγηση Αποδεικτικών Ασφαλιστικής Ενημερότητας Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. μέσω Διαδικτύου »
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ: Φ.80000/26037/3298 (2011) «Σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 2 του ν.3863/2010 για τον υπολογισμό των ημερών ασφάλισης των προσώπων που αμείβονται με το εργόσημο και τη λήψη παροχών ασθένειας»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ: Φ80000/οίκ.30002/1896 (2011) «Ισχύς αποφάσεων προσδιορισμού ποσοστών αναπηρίας εκδοθεισών πριν την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΚΕΠΑ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Υπ.Εργασίας Αριθ. Πρωτ: 17534/1499 (2011) «Διευκρινήσεις επί των διατάξεων της παρ. 2β του αρθρ. 38 του Ν. 3986/2011 ειδικής εισφοράς 1% υπέρ ΟΑΕΔ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. Σ70/1012 (2011) «ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΕΤΕΑΜ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 91 (2011) α) «Υπαγωγή στην ασφάλιση του Κλάδου Ασθένειας (σε είδος και σε χρήμα) του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. καθώς και του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. κατά το χρόνο της Ειδικής Άδειας Προστασίας της Μητρότητας». β) «Αναγνώριση αναδρομικά στην ασφάλιση του Κλάδου Ασθένειας (σε είδος και σε χρήμα) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της Ειδικής Άδειας Προστασίας της Μητρότητας που χορηγήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 3-4-2008 έως 5-8-2011, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του Ν. 3996/5-8-2011»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Υπ.Εργασίας Αριθ. Πρωτ: Φ.80000/24872/883883-2011 (2011) «Διευκρινήσεις για την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 14 και 15 του ν.3986/2011 για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του Ε.Τ.Α.Α.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. Γ99/1/192 (2011) «Άμεση λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης».
ΑΝΟΙΓΜΑ