• ΕΤΟΣ - 2011

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΙΚΑ - Εργατικά

Κ.Υ.Α. Αριθ. Πρωτ: 15623/562 (2011) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.19721/15-10-2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1656 Β’) «Πρόγραμμα επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, για τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας, σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 26139/987/12/1/2011 (ΦΕΚ 72 Β’) όμοια .
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: Y7/Γ.Π.οικ.145276 (2011) Χορήγηση άδειας άσκησης ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλματος και άδειας λειτουργίας ιατρείων, πολυϊατρείων, οδοντιατρείων και πολυοδοντιατρείων».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ: Φ.80000/30016/996 (2011) «Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1γ του άρθρου 33 του ν.4024/2011»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ: 24176/730 (2011) Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 43 του ν. 3986/2011 περί συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου νέων ηλικίας 18-25 ετών για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΟΔΗΓΙΑ 2011/98/ΕΕ (2011) ΟΔΗΓΙΑ 2011/98/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους υπηκόους τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος μέλος
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ: Π3α/Φ.32/ Γ.Π. οικ. 141770 (2011) Σχετικά με το άρθρο 46 του Ν.4025/2011 και συναφή ζητήματα
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ: Υ3β/Γ.Π./οικ.141282 (2011) «Εφαρμογή του Ν.3919/2011 (ΦΕΚ Α’32)»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ: Φ80000/30636/2001 (2011) «Διόρθωση στην εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης με αριθμ. πρωτ. Φ80000/οικ.9240/597/11.08.2011 (ΑΔΑ: 4ΑΜΩΛ-Ψ5Β), σε ότι αφορά στον κατάλογο μέσων επαγγελματικών σχολών του ΟΤΕΚ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ: 23385/1582 (2011) «Καθορισμός ύψους Δώρου εορτών Χριστουγέννων 2011- Ν. Έτους 2012 των Εφημεριδοπωλών όλης της χώρας».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. Γ55/887 (2011) «Κοινοποίηση Συλλογικής Σύμβασης Προμήθειας Φαρμάκων».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Φ.11321/30149/1961 (2011) Επιβολή προστίμου για την μη αναγγελία ή την εκπρόθεσμη αναγγελία αποχώρησης μισθωτού
ΑΝΟΙΓΜΑ

Κ.Υ.Α. Αριθ. Πρωτ: 21250/683 (2011) Επιχορήγηση ξενοδοχειακών επιχ/σεων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. Σ40/193 (2011) «Ημερομηνίες οριστικοποίησης αποφάσεων προσωρινής σύνταξης και πληρωμής συνταξιούχων»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρ.: Φ.10035/27540/935 (2011) «Καθορισμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την απόδειξη του χρόνου άσκησης του επαγγέλματος πριν από την εγγραφή στα μητρώα ασφαλισμένων των πρώην Τ.Ε.Β.Ε., Τ.Α.Ε. και Τ.Σ.Α. κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 3996/2011 (Α’ 170)»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Κ.Υ.Α. Αριθ. Πρωτ: 15624/563 (2011) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 13251/531/15-10-2010 K.Y.A.«Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 10.000 ανέργων ηλικίας 16-24 ετών νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα με επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών, με τη δυνατότητα συνέχισης της επιχορήγησης για επιπλέον δώδεκα (12) μήνες, εφόσον η σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας μετατραπεί σε σύμβαση εργασίας» (ΦΕΚ1655 Β), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 25602/974/21-1-2011 όμοια (ΦΕΚ 118 Β).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ: Β100766/05-01-2012 (2011) Επιχορήγηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων Ν. 1545/85 έτους 2011- 2012.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ: Φ10221/οικ.26816/929 (2011) Βαριές και Ανθυγιεινές εργασίες.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. Σ70/62 (2011) «Καταβολή συντάξεων σε ασφαλισμένους μας οι οποίοι αρνούνται την χορήγηση του Α.Μ.Κ.Α.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ: Φ.80000/οικ.27683/3531 (2011) Διευκρινήσεις σχετικά με την μαιευτική περίθαλψη
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. Γ32/1289 (2011) «Καταβολή του βοηθήματος τοκετού .»
ΑΝΟΙΓΜΑ