• ΕΤΟΣ - 2012

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΙΚΑ - Εργατικά

Αρ. πρωτ: 29436/1143 (2012) Βιβλίο γραπτών υποδείξεων τεχνικού ασφάλειας
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: 29175/1132 (2012) Εφαρμογή διατάξεων ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων στα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Κ.Υ.Α. Aριθ. 2.34745/οικ.3.2350 (2012) Τροποποίηση της αριθ. 6252/246/31.3.2010 (ΦΕΚ 364/Β’) απόφασης «Πρόγραμμα επιχορήγησης 4.000 Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών - Γυναικών, ηλικίας 22-64 ετών με το διακριτικό τίτλο “ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22-64”».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρ: Φ 10053/28449/1893 (2012) Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε μη επιδοτούμενους ανέργους, ασφαλισμένους του Λογαριασμού Ανεργίας Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Κλάδου Ανεργίας και Δώρου του ΕΤΑΠ - ΜΜΕ για τις γιορτές Χριστουγέννων 2012 και του νέου έτους 2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. Γ99/136 (2012) «Διευκρινήσεις επί της 209/2012 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. που αφορά τη συμμετοχή του εκπροσώπου εργοδοτών στις Τ.Δ.Ε. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: 549 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (2012) Διευκρινίσεις επί της 209/2012 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ
ΑΝΟΙΓΜΑ

Α. Π: 27850/1715 (2012) «Καθορισμός ύψους Δώρου εορτών Χριστουγέννων 2012 – Ν. Έτους 2013 των Εφημεριδοπωλών όλης της Χώρας».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ ΔΙΔΑΔ /ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 28770 (2012) «Δημοσίευση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου - Διευκρινήσεις - αποσαφηνίσεις»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ: 26352/839 (2012) Οδηγίες για την εφαρμογή των υποπαραγράφων ΙΑ.1 & ΙΑ.8 έως IA.14 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ 222/Α’/12-11-2012).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ: 25542/811 (2012) Οδηγίες για την εφαρμογή των υποπαραγράφων ΙΑ.10 έως IA.14 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ 222/Α’/12-11-2012).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ: Φ80020/οικ.26999/992 (2012) Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου πρώτου, υποπαράγραφος ΙΑ.6. περίπτωση 3 του ν. 4093/2012.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ: Φ80020/οικ.26785/987 (2012) Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου πρώτου παράγραφος ΙΑ υποπαράγραφος ΙΑ.5. περίπτωση 1 του ν.4093/2012, σχετικά με την μείωση των συντάξεων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. Γ99/1/205 (2012) «Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2012 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Κ.Υ.Α. Αρ.Πρ.: Δ27/οικ.25530/790 (2012) «Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ ΔΙΔΑΔ /ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 27052 (2012) «Διαθεσιμότητα-Αργία-Δημοσίευση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ. 49447/ΔΙΟΕ 1178 (2012) Περί καθορισμού δικαιωμάτων υπέρ Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) για την έκδοση της επαγγελματικής ταυτότητας και την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 4 του π.δ. 340/1998, όπως ισχύει.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 25149/525 (2012) Ρύθμιση όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4052/2012 που αφορούν τις Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 555/2012 (2012) Ερωτάται α) ποιος είναι αρμόδιος για την καταβολή των αποζημιώσεων των διορισθέντων δικηγόρων υπηρεσίας προς παροχή υπηρεσιών νομικής βοήθειας που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους προ της ενάρξεως ισχύος του ν. 4043/2012, όμως η διαδικασία εκκαθάρισης και πληρωμής τους δεν έχει μέχρι σήμερα ολοκληρωθεί, β) εάν η περικοπή του 20% των αποζημιώσεων των διορισθέντων δικηγόρων υπηρεσίας προς παροχή υπηρεσιών νομικής βοήθειας για την παράσταση ενώπιον του πενταμελούς εφετείου κακουργημάτων η οποία για πρώτη φορά εισήχθη με τις διατάξεις του ν. 4043/2012 και της ΚΥΑ 67506/8.8.2012 καταλαμβάνει και τις παρασχεθείσες προ της ενάρξεως ισχύος των διατάξεων αυτών υπηρεσίες, η διαδικασία εκκαθάρισης και πληρωμής των οποίων δεν έχει μέχρι σήμερα ολοκληρωθεί.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 26188 (2012) «Νέο θεσμικό πλαίσιο κινητικότητας των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα- Διαθεσιμότητα και αργία - κατάργηση θέσεων ΙΔΑΧ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 23863/506 (2012) Καθορισμός του ύψους, των όρων και προϋποθέσεων, και της διαδικασίας κατάπτωσης των εγγυητικών επιστολών που καταθέτουν οι Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης.
ΑΝΟΙΓΜΑ